Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Jeżów na 2005r.

 

 

Lp.

Termin

posiedzenia

Tematyka zasadnicza

Materiał przedstawi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kwartał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych za 2004 rok.

 2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Jeżów na 2005 r. ( w zakresie działania Komisji ).

3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jeżów za 2004 r. (w zakresie działania Komisji).

 4. Zaopiniowanie „Planu Działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na 2005 rok”.

 5. Ocena działalności Gminnej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej działającej przy Urzędzie Gminy w Jeżowie za 2004 rok.

 6. Współpraca z Klubem Sportowym „Olimpia”.Informacja nt. działalności Klubu.

 7. Informacja o działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Jeżów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji
 
 Wójt Gminy
 
Wójt Gminy
 
Dyrektor GOKS i R
 

 Wójt Gminy

 

 Kierownik GOK,SiR

 

 Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II kwartał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Zaopiniowanie projektów:

1/Organizacji Szkoły Podstawowej w Jeżowie na rok szkolny 2005/2006;

2/Organizacji Gimnazjum w Jeżowie na rok szkolny 2005/2006;

3/Organizacji Gminnego Przedszkola w Jeżowie na rok szkolny 2005/2006.

 

   2.Działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie – analiza działalności.Zagadnienie higieny szkolnej (formy jej prowadzenia).

    3. Informacja nt. podjętych ustaleń w sprawach dotyczących dalszego funkcjonowania Gminnego Ośrodka zdrowia w Jeżowie.

    4. Informacja nt. działań w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Jeżów.

5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dyrektorzy placówek oświatowych

 

 

 

 

 

Kierownik GOZ

 

Wójt Gminy

 

 Wójt Gminy

 

 

 Dyrektor Gminnego Przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III kwartał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2005/2006.

 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w zakresie działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych za okres I półrocza 2005r.

 3. Informacja nt. realizacji zadań własnych i zleconych za I półrocze 2005r. w zakresie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie.

4. Realizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Jeżów.

 5.Informacja nt. realizacji zadania Rozwój społeczeństwa informacyjnego w wiejskiej Gminie Jeżów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektorzy placówek oświatowych

Wójt Gminy

 

 

Dyrektor GOPS

 

 Wójt Gminy

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

IV kwartał

  1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2004 r.
  1. Informacja nt. podejmowanych działań w zakresie promocji Gminy Jeżów.

3. Informacja nt. podjętych działań w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych.

4. Informacja nt. przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

5. Informacja o realizacji zadań publicznych  objętych Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi     podmiotami prowadzącymi działalność   pożytku publicznego za rok 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Wójt Gminy

 

 Wójt Gminy

 

 Kierownik GOPS

 

 

 Wójt Gminy

                                             

 

Plan pracy Komisji ma charakter otwarty.

Można zgłaszać dodatkowe tematy

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY JEŻÓW

/-/Krzysztof Orłowski

                                                                                                                                

S P R A W O Z D A N I E

z działalności

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

RADY GMINY JEŻÓW

za 2005 rok

 

 

Przypomnę, że w skład Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, wchodzą:

 

1. Andrzej Mela  -  Przewodniczący

2. Zbigniew Miazek – Z-ca Przewodniczącego

3. Jerzy Kierner – Członek

4. Ryszard Milczarek -  Członek

5. Kazimierz Pawlak – Członek

6. Paweł Wójcik – Członek

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych podlega Radzie Gminy Jeżów i  jest jej organem opiniującym i doradczym w sprawach  związanych z oświatą, kulturą i sprawami społecznymi.

 

            W 2005 roku, działalność naszej Komisji oparta była na rocznym planie pracy opracowanym przez jej członków, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/131/04 Rady Gminy Jeżów z dnia 1 grudnia 2004 roku.

Plan pracy na rok 2005 zrealizowano w 100%.

 

Praca Komisji przyjmowała formę posiedzeń, realizując tematy objęte planem pracy jak również tematy wynikające z potrzeby chwili.

W okresie sprawozdawczym, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, odbyła ogółem siedem posiedzeń.

 

  1. Na pierwszym posiedzeniu odbytym w dniu 9 lutego 2005r:

1/ omówiono Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych za 2004r.;

2/ zapoznano się z informacją nt. organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Jeżów;

3/ zaopiniowano Plan działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jeżowie na 2005r.;

4/ zaopiniowano projekty uchwał na sesję Rady Gminy Jeżów w dniu 17 lutego 2005r.

 

  1. Na drugim posiedzeniu – odbytym w dniu 11 marca 2005r.

Komisja:

1/ zaopiniowała Sprawozdanie Wójta Gminy Jeżów z wykonania budżetu za 2004r.;

2/ zaopiniowała projekt budżetu Gminy Jeżów na 2005r.;

3/ zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „OLIMPIA” w Jeżowie za okres 2003/2004r.;

4/ zapoznała się z informacją nt. sprawowania podstawowej opieki zdrowotnej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jeżowie.

Omówiono Wniosek Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach o wydanie decyzji o wygaśnięciu zarządu zabudowanej nieruchomości – dot. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie.

5/ zaopiniowano projekty uchwał na sesję rady Gminy Jeżów w dniu 21 marca  2005r.

 

  1. Na trzecim posiedzeniu – odbytym w dniu 20 kwietnia 2005r.,

Komisja:

1/ zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004r.;

2/ zapoznała się z informacją nt. działań w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Jeżów;

3/ zapoznała się z informacją nt. współpracy Gminnego Przedszkola w Jeżowie z rodzicami i środowiskiem,

4/ zaopiniowano projekty uchwał na sesję w dniu 28 kwietnia 2005r.;

 

4. Na czwartym posiedzeniu Komisji - odbytym w dniu 23 czerwca 2005r. Komisja:

1/ zaopiniowała projekty Organizacji:

            a/ Szkoły Podstawowej w Jeżowie;

            b/ Gimnazjum w Jeżowie;

            c/ Gminnego Przedszkola w Jeżowie;

na rok szkolny 2005/2006, przedłożone przez Dyrekcje wymienionych placówek oświatowych;

2/ omówiła działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie, w zakresie:

            a/  zagadnienia higieny szkolnej – form jej prowadzenia;

            b/ prowadzonych w 2005r. remontów i modernizacji;

            c/ planowanej prywatyzacji ośrodka;

3/ zaopiniowała projekty uchwał na sesję rady Gminy Jeżów  w dniu 30 czerwca 2005r.

ponadto Komisja zapoznała się z:

a/ godzinnym planem pracy świetlicy socjoterapeutycznej na lipiec 2005r.;

b/ wynikami konkursu pod hasłem „Promocja Gminy Jeżów”.

 

  1. Na piątym posiedzeniu Komisji - odbytym w dniu 13 września 2005r.

Komisja:

1/ dokonała oceny przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2005/2006;

2/ zapoznała się z informacją z wykonania budżetu Gminy Jeżów za okres I półrocza 2005r.;

3/zapoznała się z informacją nt. realizacji zadań własnych i zleconych za I półrocze 2005r. w zakresie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie;

3/ zaopiniowano projekty uchwał na sesję rady Gminy Jeżów w dniu 28 września 2005r;

 

6.       Na szóstym posiedzeniu Komisji – odbytym w dniu 24 listopada 2005r. Komisja:

1/ zapoznała się z informacją nt. utrzymania czystości i porządku w gminie;

2/ omówiono projekt pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Jeżów;

3/ komisja zapoznała się z informacją nt. podejmowanych działań w zakresie promocji Gminy Jeżów;

4/ opracowała projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2006r.;

5/ zaopiniowano projekty uchwał na sesję w dniu 7 grudnia 2005r.;

6/ w sprawach bieżących m.in. omawiano sprawy z zakresu:

            a/ powstającego boiska sportowego w Jeżowie;

            b/ działań w zakresie tworzenia Niepublicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Jeżowie;

 

  1. Na siódmym posiedzeniu Komisji – w dniu 20 grudnia 2005r.

Komisja:

      1/ zapoznała się z informacją nt. podjętych działań w celu zapewnienia

zimowego utrzymania dróg gminnych;

2/ zapoznała się z informacją nt. przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania;

3/ w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, komisja zapoznała się z Listą zadań priorytetowych na 2006r.;

4/ zaopiniowała projekt budżetu Gminy Jeżów na 2006 roku;

5/ zaopiniowała materiały na sesję Rady Gminy Jeżów w dniu 20 grudnia 2005r.

 

Każdorazowo na posiedzeniach Komisji Wójt Gminy informowała o sprawach bieżących.

 

W okresie sprawozdawczym, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Jeżów, podejmowała rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków.

 

Kończąc dziękuję członkom komisji  za sumienny udział w posiedzeniach.

Dziękuję także władzom gminy Jeżów za udział w posiedzeniach komisji, za przygotowywanie materiałów, za bardo dobrą współpracę – to dzięki Wam, plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2005r.zrealizowano w 100%.

 

Niniejsze sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, przyjęła jednogłośnie nie wnosząc uwag na posiedzeniu odbytym w dniu  15  luty 2006r.

 

 

                              KOMISJA OSWIATY, KULTURY

                              I SPRAW SPOŁECZNYCH :

1.     /-/  Andrzej Mela  -  Przewodniczący 

 

2.     /-/ Zbigniew Miazek – Z-ca Przewodniczącego

 

3.     /-/ Jerzy Kierner – Członek

 

4.     /-/ Ryszard Milczarek -  Członek

 

5.     /-/ Kazimierz Pawlak – Członek

 

6.     /-/ Paweł Wójcik – Członek

 

 

 

 

Sporządziła:

Maria Łyszkowicz

     inspektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Jeżów (1 grudnia 2004)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (3 grudnia 2004, 15:01:34)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (6 marca 2006, 13:51:32)
Zmieniono: dodano sprawozdanie z działalności za 2005r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2690

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij