Informacja z wykonania budżetu Gminy Jeżów za rok 2004

  • INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEŻÓW ZA I PÓŁROCZE 2004r. - zobacz (2065kB) word

 

 

 INFORMACJA

 z wykonania budżetu Gminy Jeżów za rok 2004r.

Budżet Gminy na 2004r. został uchwalony w dniu 26.02.2004r. Uchwałą  Nr XIII/84/04. W której przyjęto dochody  w wysokości 5 319 702,00zł i wydatki w wysokości 5 491 006,00zł. W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany w planie dochodów i wydatków na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.

W roku 2004 Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

-          uchwała Rady Gminy Nr XIII/84/04 z dnia 26.02.2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.,

-          uchwała Rady Gminy Nr XIV/90/04 z dnia 01.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004r,

-          uchwała Rady Gminy Nr XVI/99/04 z dnia 26.05.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004r.,

-        uchwała Rady Gminy Nr XVII/101/04 z dnia 24.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004r.,

-        uchwała Rady Gminy Nr XIX/107/04 z dnia 28.09.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004r.,

-          uchwała Rady Gminy Nr XX/122/04 z dnia 03.11.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004r.,

-        uchwała Rady Gminy Nr XXI/123/04 z dnia 01.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004r.,

-       uchwała Rady Gminy Nr XXII/135/04 z dnia 30.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004r.,

W roku 2004 Wójt Gminy podjął następujące zarządzenia:

-          Zarządzenie Nr 2/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 18.03.2004r.

-          Zarządzenie Nr 3/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 23.03.2004r.

-          Zarządzenie Nr 4/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 25.03.2004r.

-          Zarządzenie Nr 6/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 30.03.2004r.

-          Zarządzenie Nr 8/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 08.04.2004r.

-          Zarządzenie Nr 9/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 08.04.2004r.

-          Zarządzenie Nr 17/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 31.05.2004r.

-          Zarządzenie Nr 18/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 31.05.2004r.

-          Zarządzenie Nr 21/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 30.06.2004r.

-          Zarządzenie Nr 22/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 30.06.2004r.

-          Zarządzenie Nr 23/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 30.06.2004r.

-          Zarządzenie Nr 31/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 23.08.2004r.

-          Zarządzenie Nr 34/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 24.09.2004r.

-          Zarządzenie Nr 35/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 30.09.2004r.

-          Zarządzenie Nr 36/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 30.09.2004r.

-          Zarządzenie Nr 37/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 15.11.2004r.

-          Zarządzenie Nr 38/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 24.11.2004r.

-          Zarządzenie Nr 40/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 22.12.2004r.

-          Zarządzenie Nr 41/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 31.12.2004r.

-          Zarządzenie Nr 42/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 31.12.2004r.

-          Zarządzenie Nr 43/2004 Wójta Gminy Jeżów z dnia 31.12.2004r.

 Ostateczne kwoty dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2004r. wynoszą:

DOCHODY        -      plan                  5 756 089,00

                         -     wykonanie       5 822 255,00

                        -     % wykonanie             101,15

 

WYDATKI      - plan                              5 670 911,00

                   - wykonanie            5 461 484,00

                   - % wykonanie                   96,31

 

w tym wydatki majątkowe       

                        -     plan                 631 334,00 

-  wykonanie           556 234,00

 

-  % wykonania               88,10

 DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych za 2004r. wg poszczególnych klasyfikacji budżetowych przedstawia się następującą:

 DZIAŁ 010ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 Plan dochodów 0 zł , wykonanie 3600zł.

 Są to dochody z tytułu :

    - za przyłącze do wody                        -   3400zł

    - za świadectwa pochodzenia zwierząt  -    213zł

 DZIAŁ 020LEŚNICTWO

Plan dochodów 0zł, wykonanie  -  248 zł.

- czynsz z obwodów łowieckich – 248zł.

DZIAŁ 100GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów 1500zł, wykonanie 1014 zł.

Są to dochody z opłaty eksploatacyjnej płacone przez kopalnie żwiru.

DZIAŁ 400WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów 150 000 zł, wykonanie 178 415 zł.

Są to wpływy z opłat za dostawę wody z wodociągów wiejskich..

 DZIAŁ 600TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 Plan dochodów 128 583zł, wykonanie 339 399zł.

Na plan składa się dotacja z powiatu w wysokości 88 583zł, na drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy w związku z prowadzeniem zarządu nad tymi drogami przez gminę na podstawie porozumień między gminą a starostwem oraz dofinansowanie na drogi dojazdowe do pól w wysokości 40 000zł przez Urząd Marszałkowski. Z dniem 30 września 2004r. zostało rozwiązane porozumienie z powiatem i dlatego dotacja  została zrealizowana tylko za 9 miesięcy w wysokości 66 438zł. Na drogi dojazdowe do pól z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano kwotę 40 000zł. W dniu 30 grudnia 2004r. otrzymano kwotę 232 961,00zł z SAPARD na przebudowę drogi gminnej Rewica B.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 Plan dochodów 439 00zł., wykonanie 249 856,16zł.

 Są to dochody:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości         2 633zł.

- czynsze mieszkalne, dzierżawy                88 822zł.

- sprzedaż mienia komunalnego                 149 665zł

- odsetki od nieterminowych wpłat                   186zł.

- różne dochody                                          8 550zł.

 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 Plan dochodów 50 736zł., wykonanie 69 145,76zł.

Są to głównie dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- na zadania związane z ewidencją ludności, USC              56 887zł

- wpływy różne                                                                11 674zł.

- wpływy stanowiące 5 % wpłat za dowody osobiste              585zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 Plan dochodów 5 925zł., wykonanie 5 925zł.

-    wydatki związane z aktualizacja stałego rejestru wyborców – 615zł.

-    dotacje celowe z budżetu państwa na wybory do Parlamentu Europejskiego 5 310zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 Plan dochodów 1 550zł, wykonanie 2 071zł.

 Są to dochody z tytułu:

- dotacje na obronę cywilną         350zł.

- różne wpływy                          1 721zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 Plan dochodów 1510 224zł., wykonanie 1 539 475 zł.

 Są to dochody z tytułu:

- wpływy z karty podatkowej z odsetkami                                25 495zł.

- wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych:

od nieruchomości                                                                541 523zł.         

podatek rolny                                                                       276 118zł.

podatek leśny                                                                         2 158zł

podatek od transportu                                                           62 950zł.

podatek od spadków i darowizn                                              4 697zł.

podatek od posiadania psów                                                  1 020zł.

opłata targowa                                                                     54 149zł.

opłata administracyjna za czynności urzędowe                       8 627zł.

podatek od czynności cywilno – prawnych                            31 383zł.

wpływy różne                                                                       1 512zł.

odsetki                                                                                9 223zł.

opłata skarbowa                                                                 20 609zł.

podatek dochodowy od osób fizycznych                             497 202zł.

podatek dochodowy od osób prawnych                                  2 508zł. 

 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 2 741 885zł., wykonanie 2 741 677zł.

-          subwencja oświatowa                             1 761 965zł

-          część rekompensująca subwencji ogólnej                               2 146zł

-          część wyrównawcza subwencji ogólnej                 976 774zł

-          różne rozliczenia finansowe                      1 316zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 87 027 zł, wykonanie 86 817 zł.

Są to dochody:

dotacja U.W na podręczniki                                                  1 875zł

na komputeryzacje                                                             30 000zł             

odpłatność za posiłki rodziców i personelu                            52 790zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 39 000 zł, wykonanie 40 236 zł.

Są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 584 005 zł, wykonanie 559 209 zł., w tym zlecone

świadczenia rodzinne                       296 816zł

zakup komputera                                6 154zł

ubezpieczenie zdrowotne                    5 996zł

zasiłki i pomoc w naturze                  104 161zł

na utrzymanie GOPS                      113 572zł

dożywianie                                        3 957zł 

pokrycie skutków suszy                  24 553zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów 7 754 zł, wykonanie 7 254 zł.

Dochody w tym dziale to:

dotacje na oświetlenie uliczne - 7 254 zł

(zwrot wydatków poniesionych w 2003r.)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 1 900 zł, wykonanie 1 900 zł.

Dochodem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnego zadania bieżącego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

 

 WYDATKI

DZIAŁ 010ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 Plan wydatków 98 048 zł, wykonanie 75 204 zł.

 Wykonane wydatki to:

            wydatki na stację uzdatniania wody                      - 46 000zł

            osadniki                                                             - 10 000zł

            przygotowanie do wykonania wodociągu Jezów – Mikulin studium wykonalności, ogłoszenie przetargu – 3 706zł, są to wydatki majątkowe

            składka na Izbę Rolniczą                                   - 5 568zł

            zakup pozostałych usług                                   - 9 824zł          

            (usł. rakarskie, rezerwacje boksu)

            wynagrodzenia prowizyjne                                    - 106zł 

         

DZIAŁ 400WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  GAZ I WODĘ.

 Plan wydatków 195 400 zł, wykonanie 195 353 zł.

Są to koszty dostawy wody z wodociągów wiejskich dla mieszkańców gminy.

 DZIAŁ 600TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

  Plan wydatków 620 143 zł, wykonanie 577 864 zł

Kwota ta obejmuje bieżące utrzymanie dróg gminnych (zimowe odśnieżanie, wymianę znaków drogowych, likwidację ubytków w drogach utwardzonych) Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w okresie 9 m.-cy wydatkowano kwotę 70 717 zł z czego:

            wynagrodzenie pracownika zajmującego się sprawami dróg        7 695zł

            składki ubezpieczeniowe                                                    -     1 900zł

            Fundusz Pracy                                                                  -        184zł

            zakup materiałów                                                               -     2 198zł

            zakup pozostałych usług                                                     -   58 606zł          

              (odśnieżanie, poprawa poboczy)

            delegacje                                                                         -        134zł   

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 145 521 zł z czego:

            zakup materiałów                    -                 2 787zł

            remont nawierzchni                   -             119 958zł

            usługi                                       -               22 776zł

            (odśnieżanie, praca równiarki)         

Na wydatki inwestycyjne związane z drogami gminnymi wydatkowano kwotę 361 626zł z czego wydatki majątkowe: budowa drogi w Rewicy B 356 460zł w tym środki SAPARD 232 961zł, pozostała kwota 5 166zł jest to wartość studium wykonalności drogi Jasienin Mały i Góra.     

 DZIAŁ 700GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 Plan wydatków 73 687 zł, wykonanie 52 202 zł.

Są to wydatki związane z kosztami utrzymania budynków komunalnych tj.: koszty palaczy, opał, energia elektryczna na klatkach schodowych, opłata za korzystanie ze środowiska, usługi kominiarskie, naprawa centralnego ogrzewania w domu nauczyciela, wywóz nieczystości, koszty ogłoszenia przetargu.

 DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 Plan wydatków 1 103 236 zł, wykonanie 1 048 113 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

  56 886zł         -  to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.:         ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i 7 000zł zakup komputera (wydatki        majątkowe)                               

 50 582zł          -  wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy tj.: diety dla radnych i sołtysów za udział w komisjach, sesjach, wydatki rzeczowe oraz szkolenia związane z funkcjonowaniem RG

936 174zł          -   koszty utrzymania U.G. z czego:

            wydatki majątkowe – 70 114zł tj.:

            częściowe pokrycie kosztów elewacji UG -    30 490zł

            okna, wykonanie dokumentacji na elewację – 34 500zł

            projekt na docieplenie i elewacje budynku Urzędu Gminy – 5 124zł

            wydatki bieżące 866 060zł tj.:

            wynagrodzenia i pochodne            -            648 156zł

            zakup materiałów                         -              65 484zł

            (biurowe, opał, tusze, prasa, papier, paliwo, środki czystości, materiały do malowania, zakup komputera i drukarki, zakup programów antywirusowych, nagrywarek komputerowych itp.)

            energia                         -                7 304zł

            usługi zdrowotne           -                  700zł

            pozostałe usługi            -            118 668zł

            (telefony, wywóz nieczystości stałych i płynnych, serwis komputerowy, dezynfekcja, szkolenie, BIP, naprawa ksero, usługi pocztowe, usługi bankowe)

            delegacje                                -               7 633zł

            opłaty różne                            -               6 415zł

            odpisy Z.F.S.S.                       -             11 700zł

            koszty utrzymania grupy interwencyjnej  - 4 471zł

 DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

 Plan wydatków 6 026 zł, wykonanie 5 989 zł.

- aktualizacja rejestru wyborców – 615zł

-    wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do RG – 63zł

 

-    wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

– 5 311zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Plan wydatków 93 210 zł, wykonanie 93 209 zł.

- dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 10 000zł

-    koszty utrzymania czterech jednostek OSP na terenie gminy (koszty zatrudnienia na ½ etatu pracownika, zakup paliwa do samochodów i oleju do ogrzewania garaży, przegląd samochodów, ubezpieczenie budynków i samochodów strażackich, energia elektryczna, materiałów na remonty, ubrań strażackich) – 82 859zł

-    wydatki na obronę cywilną – 350zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 Plan wydatków 21 000zł, wykonanie 20 803zł.

- prowizja dla sołtysów - 20 083zł

- zakup materiałów (papier na nakazy, tusz do drukarek) - 720zł           

 DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

 Plan wydatków 125 900 zł, wykonanie 122 393 zł.

Są to odsetki od kredytu bankowego i pożyczek zaciągniętych na modernizację S.P. w Jeżowie, budowę Gimnazjum, drogi gminnej Mościska – Jankowice -Wola Łokotowa, wymianę okien w Urzędzie Gminy, budowę drogi w Rewica B.

 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

 Plan wydatków 2 179 457zł, wykonanie 2 178 691 zł.

            Szkoła Podstawowa                 -   1 040 258zł

            Gimnazjum                                 -      681 942zł

            dowożenie dzieci            -      128 930zł

            Przedszkole                               -      319 451zł

            dokształcanie nauczycieli            -           8 110zł               

 Głównie są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz socjalny oraz pozostałe wydatki rzeczowe (zakup opału, energia elektryczna, środki czystości, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, pomoce naukowe, wyposażenie, szkolenie BHP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku, wyposażenie w sprzęt komputerowy 2-ch pracowni ).

 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

 Plan wydatków 41 500 zł, wykonanie 41 352 zł.

Są tu realizowane zadania związane z programem „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków 709 716 zł, wykonanie 674 429 zł w tym 6 154zł są to wydatki majątkowe związane z zakupem komputera do prowadzenia świadczeń rodzinnych.

Wydatki w tym dziale realizowane są głównie przez GOPS w Jeżowie w oparciu o ustawę pomocy społecznej z środków pochodzących z dotacji jako zadania zlecone ze środków budżetu państwa a część z dochodów własnych gminy.

Zadania własne są to zasiłki doraźne, pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, dożywianie dzieci  i udział w kosztach utrzymania GOPS. 

 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Plan wydatków 73 288zł, wykonanie 73 287zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy przy Gimnazjum

 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan wydatków 210 400 zł, wykonanie 186 391 zł.

            wydatki majątkowe związane z budowa oczyszczalni ścieków    – 51 634zł

            utrzymanie wysypiska                                                     -            17 063zł

            zieleń w gminie                                                              -              1 884zł

            oświetlenie ulic i dróg                                                      -            91 018zł

            utrzymanie targowicy, budynków i przystanku PKS            -            24 792zł

 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan wydatków 112 500 zł, wykonanie 112 500 zł.

Jest to dotacja z budżetu gminy dla GOSKiR w Jeżowie w kwocie 108 500 zł oraz zakup materiałów do konserwacji zabytków na kwotę 4000zł    

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan 7 400 zł, wykonanie 3 704zł.

- zakup siatki do tenisa, stołu tenisowego – 3 043zł

- przewóz sportowców       - 661zł   

 Środki specjalne

 Przychody: 600, 60016 § 0690

Stan na 01.01.2004r.                                  52,00zł

plan 1000,00zł.                        wykonanie 152,00zł

Wydatki 600, 60016

plan 1000,00zł.                         wykonanie 30,00zł

Stan na 31.12.2004r.                              174,00zł

 

Przychody: 854, 85401 § 0830

Stan na 01.01.2004r.                                   14 660,00zł

plan 64 000,00zł.                        wykonanie 44 366,00zł.

Planowane dochody wykonane zostały w 69,32%

Wydatki: 854, 85401

plan 64 000,00zł.                        wykonanie 41 001,00zł.

Stan na 31.12.2004r.                                  18 025,00zł

Planowane wydatki wykonane zostały w 64,06%

 

Fundusze celowe

Przychody: 900, 90011 § 0690

Stan na 01.01.2004r.                                  15 131,00zł

plan 1000,00zł.                          wykonanie     272,00zł.

Wydatki:

plan 8000,00zł.                           wykonanie 3 051,00zł      

Stan na 31.12.2004r.                                   12 352,00zł

Część składową do informacji stanowi część tabelaryczna.

 

 Wydatki – część tabelaryczna

 

Dział

Rozdz.

Treść

Ogółem plan

Plan wydatków

Wykonanie

 

 

 

 

bieżące

majątkowe

bieżące

Majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

 98 048,00

23 800,00

74 248,00

15 498,00

59 706,00

 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi

 82 248,00

  8 000,00

74 248,00

 

59 706,00

01030

Izby Rolnicze

   5 800,00

   5 800,00

 

5 568,00

 

01095

Pozostała działalność

 10 000,00

 10 000,00

 

9 930,00

 

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

195 400,00

195 400,00

 

195 353,00

 

 

40002

Dostarczanie wody

195 400,00

195 400,00

 

195 353,00

 

600

 

Transport i łączność

620 143,00

244 883,00

375 260,00

216 238,00

361 626,00

 

60014

Drogi publiczne powiatowe,

 92 883,00

 92 883,00

 

70 717,00

 

 

w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne

12 750,00

 

 12 750,00

 

9 779,00

 

60016

Drogi publiczne gminne

527 260,00

152 000,00

375 260,00

145 521,00

361 626,00

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

73 687,00

 73 687,00

 

52  202,00

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

73 687,00

 73 687,00

 

52 202,00

 

750

 

Administracja publiczna

1103 236,00

988 836,00

114 400,00

970 999,00

77 114,00

 

75011

Urzędy Wojewódzkie

   56 891,00

 49 891,00

    7 000,00

49 886,00

7 000,00

 

w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne

  43 264,00

 43 264,00

 

43 264,00

 

75022

Rady Gmin

52 000,00

 52 000,00

 

50 582,00

 

75023

Urzędy Gmin

 989 145,00

881 745,00

107 400,00

866 060,00

70 114,00

 

w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne

 655 236,00

655 236,00

 

648 156,00

 

 

75095

Pozostała działalność

    5 200,00

 5 200,00

 

4 471,00

 

 

w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne

4 700,00

4 700,00

 

4 471,00

 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz rządu

6 026,00

6 026,00

 

5 989,00

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

615,00

615,00

 

615,00

 

75109

Wybory do rad gmin

100,00

100,00

 

63,00

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

  5 311,00

5 311,00

 

5 311,00

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

93 210,00

93 210,00

 

93 209,00

 

 

75411

Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej

10 000,00

10 000,00

 

10 000,00

 

 

w tym dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

10 000,00

10 000,00

 

10 000,00

 

75412

Ochrona przeciwpożarowa

82 860,00

82 860,00

 

82 859,00

 

 

w tym wydatki na  wynagrodzenia i pochodne

13 469,00

13 469,00

 

13 469,00

 

75414

Obrona cywilna

350,00

350,00

 

350,00

 

756

 

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 21 000,00

21 000,00

 

20 803,00

 

 

75647

Pobór podatków

  21 000,00

21 000,00

 

20 803,00

 

757

 

Obsługa długu publicznego

125 900,00

125 900,00

 

122 393,00

 

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

125 900,00

125 900,00

 

122 393,00

 

801

 

Oświata i wychowanie

2179 457,00

2179457,00

 

2178691,00

 

 

80101

Szkoły Podstawowe

1040 294,00

1040294,00

 

1040258,00

 

 

w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne

833 867,00

833 867,00

 

833 851,00

 

 

80104

Przedszkola

319 855,00

319 855,00

 

319 451,00

 

 

 

w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne

242 979,00

242 979,00

 

242 958,00

 

80110

Gimnazja

681 946,00

681 946,00

 

681 942,00

 

 

w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne

474 416,00

474 416,00

 

474 412,00

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

129 252,00

129 252,00

 

128 930,00

 

 

w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne

12 300,00

12 300,00

 

12 222,00

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

8 110,00

 8 110,00

 

8 110,00

 

851

 

Ochrona zdrowia

41 500,00

41 500,00

 

41 352,00

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

41 500,00

41 500,00

 

41 352,00

 

 

w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne

19 058,00

19 058,00

 

19 047,00

 

852

 

Pomoc Społeczna

709 716,00

703 490,00

6 226,00

668 275,00

6 154,00

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

331 765,00

325 539,00

6 226,00

296 816,00

6 154,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

5 996,00

5 996,00

 

5 996,00

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne

124 161,00

124 161,00

 

124 106,00

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

16 200,00

16 200,00

 

16 135,00

 

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

176 583,00

176 583,00

 

171 505,00

 

 

w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne

161 003,00

161 652,00

 

159 652,00

 

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

24 554,00

24 554,00

 

24 554,00

 

85295

Pozostała działalność

30 457,00

30 457,00

 

29 163,00

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

73 288,00

73 288,00

 

73 287,00

 

 

85401

Świetlica szkolna

73 288,00

73 288,00

 

73 287,00

 

 

 

w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne

57 449,00

57 449,00

 

57 448,00

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

210 400,00

149 200,00

61 200,00

134 757,00

51 634,00

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

61 200,00

 

61 200,00

 

51 634,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

17 200,00

17 200,00

 

17 063,00

 

 

w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne

7 540,00

7 540,00

 

7 427,00

 

90004

Utrzymywanie zieleni w gminie

2 000,00

2 000,00

 

1 884,00

 

90015

Oświetlenie ulic, placów, dróg

100 000,00

100 000,00

 

91 018,00

 

90095

Pozostała działalność

30 000,00

30 000,00

 

24 792,00

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

112 500,00

112 500,00

 

112 500,00

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

108 500,00

108 500,00

 

108 500,00

 

 

w tym dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury

108 500,00

108 500,00

 

108 500,00

 

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

4 000,00

4 000,00

 

4 000,00

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

7 400,00

7 400,00

 

3 704,00

 

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

7 400,00

7 400,00

 

3 704,00

 

 

 

 

5670911 ,00

5039577,00

631 334,00

4905250,00

556 234,00

 

 Ustalenie kwoty wolnych środków

na dzień 31.12.2004r.

 

Dochody                                 5 822 255,00zł

Przychody (kredyt  bankowy)       356 000,00zł

Wolne środki z roku 2003            11 218,00zł

                                             6 189 473,00zł

 

Wydatki                                 5 461 484,00zł

Spłata kredytów i pożyczek       4 51 404,00zł

                                             5 912 888,00zł

  Wolne środki 276 585,00zł

                                                                                                                             

  • O P I N I A   Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżów z dnia 9 marca 2005r. w zakresie wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2004r. - zobacz (165kB) word
  • W N I O S E K   Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jeżów - zobacz (728kB) word
  • U C H W A Ł A    N r    I I I /7 3 / 2 0 0 5 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Jeżów z wykonania budżetu za 2004 rok - zobacz (472kB) jpg
  • U C H W A Ł A   N r    I I I /7 4 / 2 0 0 5 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jeżowie w sprawie absolutorium za 2004 rok - zobacz (121kB) jpg

Wytworzył: WG (14 listopada 2004)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (21 kwietnia 2005, 14:33:22)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (2 sierpnia 2018, 08:39:17)
Zmieniono: przeniesiono do folderu nadrzędnego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4788

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij