ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XV/91/04 RADY GMINY JEŻÓW Z DNIA 22 KWIETNIA 2004R.

 

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2003r.

 

              Budżet Gminy na 2003r. został uchwalony 27 lutego 2004r uchwałą Rady Gminy Nr V/32/03, w której dochody przyjęto w wysokości 5 508 767,00zł i wydatki  w wysokości 5 407 687,00zł. W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany w planie dochodów i wydatków na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy.

 W roku 2003 Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

 ¨     uchwała Rady Gminy VI/42/03 z dnia 29.04.2003r. - w sprawie zwiększenia wydatków o 60 000,00zł.

¨     uchwała Rady Gminy VII/49/03 z dnia 30.06.2003r. – w sprawie zmniejszenia dochodów o 280 159,00zł i zwiększenia wydatków o 19 841,00zł.

¨     uchwała Rady Gminy VIII/56/03 z dnia 16.09.2003r. – w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o 70 000,00zł.

¨     uchwała Rady Gminy IX/64/03 z dnia 16.10.2003r.– w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 200,00zł.

¨     uchwała Rady Gminy XI/70/03 z dnia 09.12.2003r.– w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 87 255,60zł.

¨     uchwała Rady Gminy XI/77/03 z dnia 05.12.2003r. – w sprawie zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 82 687,00zł.

¨       uchwała Rady Gminy XII/78/03 z dnia 30.12.2003r. – w sprawie zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 59 090,00zł.

¨       zarządzenie Wójta Gminy 1/03 z dnia 26.03.2003r. – w sprawie  szczegółowego planu dochodów i wydatków gminy na 2003r.

¨       zarządzenie Wójta Gminy 5/2003 z dnia 31.03.2003r. – w sprawie zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 828,00zł.

¨       zarządzenie Wójta Gminy 6/2003 z 30.04.2003r. – w sprawie opracowania szczegółowego planu wydatków do uchwały nr VI/42/03,

¨       zarządzenie Wójta Gminy 9/03 z dnia 30.05.2003r. – w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 66 189,00zł, zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę
8 172,00zł,

¨       zarządzenie Wójta Gminy 10/03 z dnia 05.06.2003r. – w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 858 161,00zł,

¨       zarządzenie Wójta Gminy 11/03 z dnia 18.06.2003r. – w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 429,00zł,

¨       zarządzenie Wójta Gminy 12/03 z dnia 30.06.2003r. – w sprawie wykonania uchwały nr VII/49/03,

¨       zarządzenie Wójta Gminy 13/03 z dnia 30.06.2003r. – w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków o 12,00zł,

¨       zarządzenie Wójta Gminy 14/03 z dnia 30.06.2003r. – w sprawie zmiany w wydatkach o kwotę 13 222,00zł,

¨       zarządzenie Wójta Gminy 20/03 z dnia 30.09.2003r. – w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 70 000,00zł,

¨       zarządzenie Wójta Gminy 21/03 z dnia 30.09.2003r. – w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 34 775,00zł,

¨       zarządzenie Wójta Gminy 22/03 z dnia 30.09.2003r. – w sprawie układu wykonawczego do uchwały nr IX/64/03,

¨       zarządzenie Wójta Gminy 23/03 z dnia 05.12.2003r. – w sprawie układu wykonawczego do uchwały nr XI/77/03,

¨       zarządzenie Wójta Gminy 24/03 z dnia 05.12.2003r. – w sprawie zmniejszenia kwoty dochodów i wydatków o kwotę 62 319,00zł,

¨       zarządzenie Wójta Gminy 25/03 z dnia 05.12.2003r. – w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 87 255,60zł,

¨       zarządzenie Wójta Gminy 26/03 z dnia 31.12.2003r. – w sprawie układu wykonawczego do uchwały nr XII/78/03,

¨       zarządzenie Wójta Gminy 27/03 z dnia 31.12.2003r. – w sprawie zmian w budżecie, zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 202,00zł, 

¨       zarządzenie Wójta Gminy 28/03 z dnia 31.12.2003r. – w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów o kwotę 674,00zł, zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 3 202,00zł 

 Wielkość budżetu na 2003r. po zmianach przedstawia się następująco:

 I Dochody:

                        plan                  -            5 529 322.00zł

                        wykonanie        -            5 401 258.00zł

                        % wykonanie            -   97,68%

II Wydatki:

                        plan                  -            5 788 242.00zł

                        wykonanie        -            5 650 361.00zł

                        % wykonanie            -   97,62%

        

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003r.

wg poszczególnych klasyfikacji budżetowych przedstawia się następującą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 18 077,00zł; wykonanie 18 597,00zł.

-          za podłączenie do sieci wodociągowych                            – 11 150,00zł,

-          wpływy z tytułu wydanych świadectw pochodzenia zwierząt   – 1 451,00zł,

-          dofinansowanie na wapnowanie gleb                                          – 5 996,00zł

DZIAŁ  100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów 1 000,00zł; wykonanie 1 104,00zł

Są to dochody z opłaty eksploatacyjnej tj. żwirowni znajdującej się na terenie gminy Jeżów.

DZIAŁ  400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ

Plan 167 400,00zł; wykonanie 165 819,00zł.

Są to wpływy z opłat za dostawę wody z wodociągów wiejskich.

DZIAŁ  600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów 575 240,00zł, wykonanie 573 330,00zł.

Na dochody te składają się:

-          dotacje z powiatu na drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy w związku ze sprawowaniem zarządu nad tymi drogami przez gminę na podstawie porozumień między gminą a starostwem                                           – 88 582,00zł,

-          środki na dofinansowanie dróg dojazdowych do pól  -  73 821,00zł,

-          środki na dofinansowanie „własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł „SAPARD”                                                                   – 410 927,00zł,

 DZIAŁ 630  - TURYSTYKA

 Plan dochodów 8 619,00zł; wykonanie 8 619,00zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych własnych gmin – sprzęt komputerowy do GOKSiR.

 DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 Plan dochodów 163 930,00zł; wykonanie 122 565,00zł.

Są to dochody z tytułu:

-          zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości    – 2 678.00zł,

-          różne opłaty, koszty upomnień                                  – 76,00zł

-          czynsz z wynajmu budynków komunalnych       – 68 378,00zł

-          wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 51 290,00zł

-          pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat             – 143,00zł

 DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 Plan dochodów 4 000,00zł; wykonanie 4 000,00zł

Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na opiekę nad cmentarzami.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 62 682,00zł; wykonanie 58 898,00zł. Są to:

-          dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego)       – 49 294,00zł

-          różne opłaty                                                                       – 397,00zł

-          wpływy z tytułu różnych dochodów na rzecz Gminy    – 9 207,00zł

 DZIAŁ 751 – URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY

 Plan dochodów 9 158,00zł, wykonanie 9 158,00zł.

Jest to:

-          dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców    -  576,00zł

-          dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum – 8 582,00zł,

 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

                       PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów 1 900,00zł; wykonanie 2 248,00zł.

         różne opłaty na rzecz ochotniczych straży pożarnych      – 1 748,00zł,

         dotacje na konserwację sprzętu do OC                  – 500,00zł

 DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I  INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów 1 404 889,00zł; wykonanie 1 345 679,00zł.

 Rozdział 75601  plan dochodów 310 020,00zł; wykonanie 311 413,00zł jest to podatek płacony przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne:

-          podatku od nieruchomości                         – 306 867,00zł;

-          podatku rolnym                                – 443,00zł;

-          podatku leśny                                                  - 94,00zł;

-          podatek od środków transportowych     – 3 900,00zł;

-          odsetki od nieterminowych wpłat            – 109,00zł;

 Rozdział 75616 plan dochodów 678 940,00zł; wykonanie 637 786,00zł jest to podatek od osób fizycznych:

-          podatku od nieruchomości                                                             – 247 216,00zł;

-          podatku rolnym                                                             -  242 644,00zł;

-          podatku leśny                                                                                 - 1 819,00zł;

-          podatek od środków transportowych                                        - 52 849,00zł;

-          podatek od spadków i darowizn                                                   – 2 481,00zł;

-          podatek od posiadanych psów                                                – 940,00zł;

-          wpływy z opłaty targowej                                                                – 48 910,00zł;

-          wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe               – 5 691,00zł;

-          podatek od czynności cywilno prawnych                                     – 30 180,00zł;

-          wpływy z różnych opłat                                                          – 1 604,00zł;

-          odsetki od nieterminowych wpłat                                             – 3 452,00zł;

 Rozdział 75618, plan 22 000,00zł; wykonanie 21 690,00zł

Są to wpływy z opłaty skarbowej.

Rozdział 75621, plan 373 929,00zł; wykonanie 348 766,00zł.

-          podatek dochodowy od osób fizycznych – 345 208,00zł;

-          podatek dochodowy od osób prawnych       – 3 558,00zł

 DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

 Plan 2 430 396,00zł; wykonanie 2 419 278,00zł.

-          subwencja oświatowa – 1 624 704,00zł;

-          subwencja ogólna     – 633 389,00zł;

-          subwencja rekompensująca z tytułu utraconych dochodów w podatku od środków transportowych     – 162 303,00zł;

-          różne rozliczenia (podatek od czynności cywilno prawnych, spadków i darowizn)                           - 1 118,00zł.

 DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

 Plan dochodów 16 477,00zł; wykonanie 16 602,00zł

 Rozdział 80101, plan 1 976,00zł; wykonanie 1 976,00zł.

Jest to dotacja na zakup podręczników dla klas „I” w Szkole Podstawowej – 1 956,00zł, i różne opłaty – 20,00zł.

 Rozdział 80110, plan 2 950,00zł; wykonanie 3 055,00zł

Są to dobrowolne wpłaty za przygotowanie posiłków 3 055,00zł

 Rozdział 80195, plan 11 571,00zł; wykonanie 11 571,00zł

Jest to dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan dochodów 39 560,00zł; wykonanie 39 672,00zł;

Są to wpłaty z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym dochody głównie stanowią dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zadania zlecone:

Rozdział 85313, plan 12 085,00zł; wykonanie 11 981,00zł.

Jest to dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie osób korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85314, plan 369 532,00zł; wykonanie 369 532,00zł.

Jest to dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek ubezpieczeniowych.

Rozdział 85315, plan 8 650,00zł; wykonanie 8 650,00zł.

Jest to dotacja na dodatki mieszkaniowe.

 Rozdział 85316, plan 7 166,00zł; wykonanie 7 166,00zł.

Jest to dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Rozdział 85319; plan 109 036,00zł; wykonanie 109 036,00zł.

Jest to dotacja na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie oraz różne wpływy – 1 208,00zł.

 Rozdział 85378; plan 3 202,00zł; wykonanie 3 202,00zł.

Jest to dotacja na likwidację skutków suszy.

Rozdział 85395 plan 30 833,00zł; wykonanie 30 833,00zł.

Jest to dotacja na zakup wyprawek dla dzieci z klas „I” – 2 160,00zł oraz dożywianie dzieci
28 673,00zł

 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów 59 400,00zł; wykonanie 49 155,00zł.

Są to wpływy z opłat za przedszkole – 49 150,00 oraz różne wpływy – 5,00zł

 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 Plan dochodów 24 800,00zł; wykonanie 24 926,00zł.

-          dochody z gminnego wysypiska              – 291,00zł;

-          dotacje na oświetlenie ulic i placów  – 24 000,00zł;

-          opłata za użytkowanie przystanku         – 635,00zł

 Zaległości ogółem z tytułu nieuregulowanych podatków, opłat wynoszą 139 624,00zł  są to:

-          opłaty za wodę                         – 14 829,00zł;

-          wpłaty za czynsz                         – 16 611,00zł;

-          podatek od nieruchomości             – 41 115,00zł;

-          podatek rolny                             – 37 693,00zł;

-          podatek leśny                               – 283,00zł;

-          podatek od środków transportowych                 – 8 515,00zł;

-          podatek od środków transportowych zniesionych    – 18 325,00zł;

-          opłaty za przedszkole                  – 2 253,00zł.

 Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń za okres sprawozdawczy wynoszą – 22 938,00zł:

-          odroczenia – 13 509,00zł;

-          umorzenia          - 9 429,00zł

 WYDATKI  BUDŻETOWE 2003R.

 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 193 486,00zł; wykonanie 100 706,00zł.

Są to wydatki na:

-          stacja uzdatniania wody w Rewicy              - 65 016,00zł;

-          kręgi do odstojników                                        – 562,00zł;

-          operat wodno-prawny                               – 3 172,00zł;

-          projekt wodociągowy Jeżów – Mikulin i mapy       – 7 716,00zł;

-          wpłaty na Izby Rolnicze                            – 3 415,00zł;

-          prowizje za świadectwa pochodzenia zwierząt           – 697,00zł;

-          wapnowanie gleb                                                      – 5 996,00zł;

-          badanie gleb                                                              – 1 992,00zł;

-          zakup materiałów                                                      – 3 217,00zł;

-          zakup pozostałych usług (rakarskie, odłapywanie psów) – 8 923,00zł

 DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

                       GAZ I WODĘ

Plan wydatków 201 790,00zł; wykonanie 201 777,00zł.

Są to koszty dostawy wody z wodociągów wiejskich dla mieszkańców gminy.

 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 Plan 979 843,00zł; wykonanie 979 839,00zł.

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano 88 582,00zł; a wykonano 88 581,00zł.

Są to:

-          koszty osobowe    – 10 435,00zł;

-          zakup materiałów   – 2 616,00zł;

-          usługi remontowe – 18 119,00zł;

-          pozostałe usługi    – 57 378,00zł;

-          delegacje                      – 34,00zł.

Wydatki te obejmują: remont nawierzchni dróg, odśnieżanie, malowanie pasów, koszenie, wycinkę drzew, remont kosiarki, zakup kruszywa i rozgarnięcie oraz zakupy słupków drogowych, cementu, piachu.

 Na drogi gminne zaplanowano 891 261,00zł; wykonanie 891 258,00zł.

Kwota ta obejmuje bieżące utrzymanie dróg gminnych (zimowe odśnieżanie, wymianę znaków drogowych, likwidację ubytków w drogach utwardzonych) oraz modernizację – przebudowę drogi gminnej Mościska – Jankowice – Wola Łokotowa.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesiono następujące wydatki:

-          zakup materiałów     – 9 827,00zł;

-          usługi remontowe – 131 238,00zł;

-          pozostałe usługi      – 43 494,00zł;

-          różne opłaty         – 1 238,00zł;

-          droga Jankowice – Wola Łokotowa – 705 461,00zł (SAPARD 410 927,00zł)

 DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

 Plan wydatków 8 619,00zł; wykonanie 8 619,00zł;

Jest to zakup sprzętu komputerowego do punktu informacyjnego.

 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 Plan wydatków 55 500,00zł; wykonanie 54 829,00zł.

Są to wydatki związane z kosztami utrzymania budynków komunalnych tj. koszty palaczy, opał, energia elektryczna, wycena lokali, opłata za korzystanie ze środowiska, pozostałe usługi. 

 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 Plan wydatków 4 000,00zł; zrealizowano 4 000,00zł.

Są to wydatki dotyczące zakupów kwiatów, zniczy, iglaków oraz kosztorys do projektu na cmentarz wojenny.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 1 007 314,00zł; wykonanie 965 677,00zł.

Wydatki w tym dziale to:

1)       Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. obrona cywilna, ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego                – 49 294,00zł;

Kwota 38 545,00zł to wynagrodzenie oraz pochodne pracownika realizującego te zadania, a pozostała kwota to koszt zakupu materiałów biurowych, delegacji związanych z odbiorem dowodów osobistych, szkolenia, opłaty za telefony.

2) Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy           – 40 390,00zł;

-      diety dla radnych za udział w komisjach , sesjach     – 37 370,00zł;

-      zakup materiałów                                           – 1 463,00zł;

-      zakup usług                                         – 1 023,00zł;

-      delegacje                                                – 534,00zł

3) Koszty utrzymania Urzędu Gminy – 841 253,00zł w tym:

-     wynagrodzenia osobowe i pochodne                    – 599 300,00zł;

-     zakup materiałów (papier, tusze, tonery, druki, opał, środki czystości, prasa)                                                                    – 80 658,00zł;

-     energia                                                        – 5 553,00zł;

-     usługi zdrowotne                                                – 550,00zł;

-     pozostałe usługi ( telefony, usługi komunalne, szkolenia, serwis programów komputerowych)                                       – 61 857,00zł;

-     delegacje                                              – 7 234,00zł;

-     różne opłaty                                                – 9 208,00zł;

-     fundusz socjalny                                    – 11 162,00zł;

-     wydatki majątkowe                                         – 65 731,00zł (wymiana okien);

4)     Pobór podatków                                                          – 18 981,00zł;

-     prowizje sołtysów                                 – 18 789,00zł;

-     zakup druków                                           – 192,00zł

5) Koszty utrzymania pracowników interwencyjnych   – 15 759,00zł

 

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

 Plan wydatków 9 158,00zł; wykonanie 9 158,00zł.

Są to koszty związane z przeprowadzeniem referendum.

 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHRONA

                       PRZECIWPOŻAROWA

 Plan wydatków 71 496,00zł;  wykonanie 71 168,00zł.

Są to koszty utrzymania czterech jednostek OSP na terenie gminy w kwocie 60 668,00zł; 500,00zł wykorzystano na obronę cywilną oraz dotacja dla Komendy Powiatowej  w kwocie 10 000,00zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Koszty utrzymania jednostek strażackich – 60 668,00zł z czego:

-          koszty osobowe – 12 056,00zł;

-          zakup materiałów – 22 052,00zł;

-          energia elektryczna        – 5 769,00zł;

-          usługi   – 16 607,00zł;

-          delegacje                 – 86,00zł;

-          opłaty                  - 3 760,00zł;

-          fundusz socjalny       – 338,00zł;

Zakup materiałów to zakup opon, paliwo do samochodów, olej do ogrzewania garaży, części do samochodów, zakup mundurów, zakup materiałów do remontu strażnicy w Jasieninie, koszty związane z obchodami święta strażaka.

Usługi obejmują koszty związane z opłatą za telefony, opłatę za pokrycie dachu, za naprawę samochodu strażackiego, za przeglądy. Natomiast opłaty w kwocie 3 760,00zł obejmują OC samochodów strażackich. 

 DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 Plan wydatków 129 725,00zł; wykonanie 129 688,00zł.

Są to odsetki od kredytu bankowego i pożyczek zaciągniętych na modernizację Szkoły podstawowej i budowę Gimnazjum..

 DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

 Plan wydatków 1 826 839,00zł; wykonanie 1 826 606,00zł.

W kwocie ogólnej planowanych wydatków 132 013,00zł to wydatki inwestycyjne dotyczące budowy Gimnazjum w Jeżowie.

1)       Szkoła Podstawowa                -  942 546,00zł:

-          wynagrodzenia i pochodne                     – 781 193,00zł;

-          dodatki wiejskie i mieszkaniowe    – 48 600,00zł;

-          zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, zakup sprzętu, materiały BHP) – 44 791,00zł;

-          podróże służbowe                           – 900,00zł;

-          różne opłaty (ubezpieczenia majątkowe)        – 1 134,00zł;

-          energia                           – 6 839,00zł;

-          zakup usług zdrowotnych                        – 50,00zł

-          odpis na zakładowy fundusz socjalny – 31 214,00zł;

-          zakup pomocy naukowych                    – 6 195,00zł;

-          zakup pozostałych usług (telefony, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe) –
21 630,00zł;

2)       Gimnazjum                   – 755 761,00zł:

-          wynagrodzenia i pochodne        – 426 907,00zł;

-          dodatki wiejskie i mieszkaniowe   – 31 545,00zł;

-          zakup materiałów i wyposażenia(olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, zakup sprzętu, materiały BHP)  – 89 209,00zł;

-          zakup pomocy naukowych      – 18 999,00zł;

-          zakup energii             – 10 180,00zł;

-          zakup usług zdrowotnych                       - 318,00zł;

-          zakup usług pozostałych (telefony, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe)
                                                – 23 391,00zł;

-          podróże służbowe                                    – 1 326,00zł;

-          różne opłaty (ubezpieczenie majątkowe)                     – 2 707,00zł;

-          odpisy na zakładowy fundusz socjalny             – 19 167,00zł;

-          wydatki majątkowe (budowa gimnazjum)                – 132 012,00zł;

3)       dowożenie dzieci                         – 113 017,00zł;

Są to koszty związane z dowozem dzieci do Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

4) Dokształcanie nauczycieli                                        – 3 711,00zł;

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli.

5) Fundusz socjalny emerytów i nauczycieli rencistów  – 11 571,00zł.

 DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

 Plan 65 319,00zł; wykonanie 65 240;00zł.

Są to wydatki przeznaczone na:

-          przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37 928,00zł;

W pomieszczeniach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Jeżowie prowadzona jest świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholem. Realizowane są programy związane z profilaktyką alkoholową i innymi zagrożeniami.

-          Gminny Ośrodek Zdrowia – 27 312,00zł (wymiana okien).

W Gminnym Ośrodku Zdrowia stanowiącym mienie komunalne Gminy zostały wymienione okna oraz drzwi wejściowe.

 DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

 Plan wydatków wynosił 657 219,00zł; wykonanie 655 986,00zł.

Wydatki w tym dziale to:

-          wydatki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy                                                   – 11 981,00zł;

-          zasiłki i pomoc w naturze – 389 166,00zł (zlecone – 369 532,00zł);

-          dodatki mieszkaniowe   – 17 891,00zł (zlecone – 8 650,00zł);

-          zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne        – 7 166,00zł (zlecone);

-          utrzymanie GOPS – 185 747,00zł (zlecone – 109 036,00zł);

-          pokrycie skutków suszy     – 3 202,00zł (dotacja);

-          zakup wyprawek                    – 2 160,00zł;

-          dożywianie                   – 38 673,00zł (zlecone – 28 673,00zł).

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie, który w oparciu o ustawę o opiece społecznej dokonuje wypłaty należnych świadczeń. Szczegółowe informacje z wykorzystania dotacji z budżetu na zadania zlecone przedstawia załączony załącznik

 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 Plan wydatków 341 256,00zł; wykonanie 340 717,00zł.

Są to wydatki na;

-          utrzymanie świetlicy szkolnej                           – 55 125,00zł;

Są to koszty związane z utrzymaniem obsługi w kwocie 48 985,00zł oraz zakupem materiałów i wyposażenia – 6 140,00zł.

-          koszty utrzymania Gminnego Przedszkola w Jeżowie – 285 592,00zł.

Są to koszty poniesione na:

-          koszty osobowe i pochodne                    – 219 072,00zł;

-          dodatki mieszkaniowe                           – 11 076,00zł;

-          zakup materiałów                                  – 11 974,00zł;

-          zakup środków żywności                                   – 25 330,00zł;

-          zakup pomocy naukowych                                  – 2 159,00zł;

-          zakup energii                                         – 2 451,00zł;

-          zakup pozostałych usług                                – 3 488,00zł;

-          podróże służbowe                                         – 422,00zł;

-          odpisy na zakładowy fundusz socjalny                 – 9 609,00zł;

-          pozostałe odsetki od błędnie przekazanych składek na ubezpieczenie wypadkowe)

                                                                                        – 11,00zł

W Przedszkolu jest grupa „O” uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 146  396,00zł; wykonanie 146 081,00zł.

Są to koszty:

-          utrzymania wysypiska                                – 19 437,00zł;

-          utrzymanie zieleni w gminie                              – 144,00zł;

-          oświetlenie ulic, placów i dróg                              – 97 345,00zł;

-          utrzymanie targowic, budynku stacji PKS i przystanków w terenie – 33 155,00zł.

 DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 Plan wydatków 87 150,00zł; wykonanie 87 135,00zł.

Jest to

-          dotacja dla GOKSiR – 80 000,00zł;

-          ochrona zabytków           – 7 135,00zł.

 DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 Plan wydatków 3 140,00zł; wykonanie 3 135,00zł.

Są to koszty związane z zakupem wyposażenia dla klubu.

 Ustalenie kwoty wolnych środków na dzień 31.12.2003r.

 Dochody                                     5 401 258,00

Przychody (kredyt bankowy)    350 000,00

Wolne środki                                162 000,00

                                                  5 913 258,00

 

Wydatki                                    5 650 361,00

Spłata kredytów i pożyczek           251 680,00

                                                5 902 041,00

 

Suma wolnych środków wynosi 11 217,00zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu Gminy Jeżów za I półrocze 2003r. - zobacz (768kB) word

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  • UCHWAŁA Nr III/73/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Jeżów z wykonania budżetu za 2003 rok - zobacz (300kB) word

 

  • UCHWAŁA Nr III/74/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jezowie w sprawie absolutorium za 2003 rok - zobacz (136kB) word

Wytworzył: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JEŻÓW (22 kwietnia 2004)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (6 stycznia 2005, 13:56:29)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (2 sierpnia 2018, 08:46:49)
Zmieniono: przeniesiono do folderu nadrzędnego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3625

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij