Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - akt urodzenia, małżeństwa, zgonu

URZĄD GMINY JEŻÓW

KOMÓRKA REALIZUJĄCA

Urząd Stanu Cywilnego

RODZAJ SPRAWY

UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO
– Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
 2. Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 3. Jeżeli uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

KOGO DOTYCZY USŁUGA

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się:

 • z urzędu;
 • na wniosek osoby, której dotyczy akt lub jej przedstawiciela ustawowego;
 • na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.

MIEJSCE ZŁOŻENIA
DOKUMENTÓW/ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd  Stanu Cywilnego w Jeżowie,
95-047 Jeżów, ul. Kwiatowa nr 1,
I piętro – pokój nr 20
telefon 46 875 53 71 wew. 31, fax 46 875 53 69
e-mail: usc@jezow.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30;

WYMAGANE
DOKUMENTY

 1. Wniosek.
 2. Załączniki:

 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu);
 • dokument wykazujący interes prawny do sprostowania aktu;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej;
 • pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;

Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.  Informacje można uzyskać również telefonicznie.

OPŁATY

Wysokość opłaty skarbowej:

 • odpis zupełny – 39 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827.).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jeżowie:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu O/Jeżów
nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010

Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do WNIOSKU  lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

Do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku do Urzędu Stanu Cywilnego w Jeżowie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje odwołanie w przypadku wydania decyzji o odmowie uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestru stanu cywilnego.

DRUKI

Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego (49kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Łyszkowicz (24 lutego 2017)
Opublikował: Krzysztof Juraś (24 lutego 2017, 10:24:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92