Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

URZĄD GMINY JEŻÓW

KOMÓRKA REALIZUJĄCA

Urząd Stanu Cywilnego

RODZAJ SPRAWY

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa.
 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci.
 3. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa narzeczeni podpisują przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
 4. W momencie składania zapewnienia narzeczeni dokonują wyboru nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 5. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
 6. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.
 7. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 8. Datę planowanego ślubu ustala się osobiście z Kierownikiem USC w dniu składania zapewnień.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:
  1) dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński,
  - dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty;
  2) pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC;
  3) prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa - w przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat a nie osiągnęły pełnoletniości;
  4) w przypadku cudzoziemca:
  - dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne w Polsce albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
  - odpis aktu urodzenia,
  - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzenia nieistnienia lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa;
  5) obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej składa:
  - zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednia w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego w języku polskim lub polskiego konsula.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie osobiście w godzinach jego pracy.

OPŁATY

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa: 84 PLN.

Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego: 1000 PLN.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu, w którym będzie zawierany związek małżeński. Opłatę uiszcza się przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania zapewnienia.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu  Gminy w Jeżowie:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu O/Jeżów
nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010

Opłata skarbowa i/lub opłata dodatkowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności. 

SPRAWĘ ZAŁATWIA

W Jeżowie: Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Kwiatowa nr 1,
I piętro – pokój nr 20
usc@jezow.pl
telefon 46 875 53 71 wew. 31
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, do upływu ważności zapewnienia (6 miesięcy).

Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

INFORMACJE  NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy przez kierownika USC przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński - zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony.

Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.– Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz.U. z 2016 r. poz.2064 tekst jedn.).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz.U.z 2015 r. poz. 2082 tekst jedn. z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016 r. poz. 23 tekst jedn.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 tekst jedn.).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz.1904 tekst jedn.).
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 194 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 poz. 180).

DRUKI

Zapewnienie (251kB) pdf
Oświadczenie (3903kB) word

metryczka


Wytworzył: Maria Łyszkowicz (22 lutego 2017)
Opublikował: Krzysztof Juraś (22 lutego 2017, 08:43:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129