Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

URZĄD GMINY JEŻÓW

KOMÓRKA REALIZUJĄCA

Urząd Stanu Cywilnego

RODZAJ SPRAWY

OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
 2. Uznać ojcostwo można:
  -  tylko dziecka do którego nie zaszło domniemanie pochodzenia od męża matki lub gdy zostało zaprzeczone ojcostwo,
  - gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa, gdy dziecko jest małoletnie,
  -  przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
 3. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat i nie uzyskała pełnoletniości oraz nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, tylko przed sądem opiekuńczym.
 4. Dziecko które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa.
 5. Zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy:
        § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
        § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
        § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
 6. Uznania ojcostwa można dokonać:
  - przed każdym kierownikiem USC na terenie Polski,
  - przed sądem opiekuńczym,
  - za granicą przed konsulem, jeśli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.
 7. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oraz odmowę przyjęcia oświadczenia rejestruje się w rejestrze uznań.

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Rodzice dziecka

SPRAWĘ ZAŁATWIA

 Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Kwiatowa nr 1,
I piętro – pokój nr 20
telefon 46 875 53 71 wew. 31
usc@jezow.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego (uznanie ojcostwa przed porodem) 
  -  dowody osobiste rodziców (do wglądu),
  - dokument potwierdzający ciążę tj. karta ciąży z bieżącymi wpisami lub aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę. 
 2. Uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka (przy sporządzeniu aktu urodzenia dziecka)
  - dowody osobiste rodziców (do wglądu),
  - karta urodzenia dziecka lub karta martwego urodzenia dziecka przekazywana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
 3. Uznanie ojcostwa po rejestracji (po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka):
  - dowody osobiste rodziców (do wglądu),
  -  w przypadku uznania ojcostwa dziecka, które ukończyło 13 rok życia, z jednoczesną zmianą jego nazwiska, wymagana jest obecność dziecka z legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości.

TERMII SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia ww. oświadczenia. 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczenia koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie siedmiu dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym, odpis pisma przesyła do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

TRYB ODWOŁAWCZY

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczenia koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie siedmiu dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym, odpis pisma przesyła do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.– Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz.U. z 2016 r. poz.2064 tekst jedn.).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.z 2015 r. poz. 2082 tekst jedn. z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 tekst jedn.).

DRUKI

Wniosek (43kB) plik
Protokół uznania ojcostwa (275kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Łyszkowicz (20 lutego 2017)
Opublikował: Krzysztof Juraś (20 lutego 2017, 10:59:05)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (21 lutego 2017, 10:11:04)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 110