Rejestracja urodzeń

KOMÓRKA REALIZUJĄCA

Urząd Stanu Cywilnego

RODZAJ SPRAWY

REJESTRACJA URODZEŃ

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W USC w Jeżowie rejestruje się dziecko, jeśli urodziło się ono na terenie Gminy Jeżów.
 2. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
 3. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
 4. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują:
  - matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  - matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  - w pozostałych przypadkach przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 5. Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.
 6. Jeżeli przy rejestracji urodzenia ma nastąpić uznanie ojcostwa należy spełnić również wymogi określone w opisie procedury przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa.

Jeżeli dziecko urodziło się na terenie Gminy Jeżów

SPRAWĘ ZAŁATWIA

Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Kwiatowa nr 1,
I piętro – pokój nr 20
telefon 46 875 53 71 wew. 31
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Karta urodzenia (przekazana do USC przez podmiot wykonujący działalność leczniczą). 
 2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (do wglądu). 
 3. Pisemne pełnomocnictwo ze wskazaniem imion dziecka, a w sytuacji gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa również imienia ojca – jeżeli zgłoszenia urodzenia w imieniu rodziców dokonuje pełnomocnik. 
 4. Dowód osobisty pełnomocnika. 
 5. W sytuacji, gdy akty stanu cywilnego matki dziecka nie zostały sporządzone na terenie Polski:
  1) odpis skrócony aktu urodzenia matki – jeśli jest panną,
  2) odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców – jeśli rodzice pozostają w związku małżeńskim,
  3) odpis skrócony aktu małżeństwa matki z adnotacją o rozwodzie – jeśli małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód,
  4) odpis skrócony aktu zgonu męża matki – jeśli matka dziecka jest wdową.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli akt urodzenia matki (matka jest panną) lub akt małżeństwa rodziców dziecka znajduje się w rejestrze stanu cywilnego, to niezwłocznie następuje:

1) sporządzenie protokołu urodzenia dziecka;
2) sporządzenie aktu urodzenia dziecka;
3) wydanie 1 odpisu skróconego aktu urodzenia;
4) nadanie Nr PESEL i wydanie zaświadczenia;
5) zameldowanie dziecka.

W sytuacji, gdy w rejestrze stanu cywilnego brak jest aktów stanu cywilnego będących podstawą do sporządzenia aktu urodzenia dziecka, to rejestracja nastąpi po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego przez urząd stanu cywilnego przechowujący księgę.

OPŁATY

 1. Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.
  Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jeżowie:
  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu O/Jeżów
  nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010
  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Jeżowie przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 tekst jedn.). 
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.z 2015 r. poz. 2082 tekst jedn. z późn. zm.). 
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz.1904 tekst jedn.). 
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz.194 z późn. zm.). 
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016 r. poz. 23 tekst jedn. z późn. zm.). 
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 tekst jedn.).

DRUKI

Pełnomocnictwo (34kB) pdf

UWAGA!

Utrudnienia, jakie mogą wystąpić w czasie obsługi Klientów,mają związek z działaniem aplikacji informatycznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało procedurę awaryjną. Konieczność zastosowania procedury awaryjnej spowoduje, że nadanie numeru PESEL i zameldowanie noworodka nie będzie możliwe do załatwienia podczas jednej wizyty w Urzędzie.

metryczka


Wytworzył: Maria Łyszkowicz (15 lutego 2017)
Opublikował: Krzysztof Juraś (15 lutego 2017, 09:34:10)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (21 lutego 2017, 10:09:37)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 136