Informacja Wójta Gminy Jeżów o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego

Informacja
Wójta Gminy Jeżów
 

o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego
 

W związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. informuję, że korespondencyjnie mogą głosować wyborcy posiadający orzeczenie o:
 1. znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 2. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U . z 2013 poz. 1440, z późn. zm.);
 3.  niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
 4. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
 5. o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
 6. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej na adres: sekretarz@jezow.pl.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić najpóźniej do 5 maja 2014 r. Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, w sekretariacie lub pod numerem telefonu (46) 874-53-71 w godzinach pracy urzędu.

Wyborca, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, która została wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego.
Wyborca, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego otrzyma najpóźniej do dnia 18 maja 2014 r. pakiet wyborczy, który zostanie mu doręczony przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Jeżowie.
W skład pakietu wchodzą:
 1. koperta zwrotna,
 2. karta do głosowania wraz z kopertą oznaczona „Koperta na kartę do głosowania”,
 3. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 4. instrukcja głosowania korespondencyjnego,
 5. nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.
Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę należy zakleić.

Uwaga: Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Na oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać.
Do koperty zwrotnej, na której znajduje się adres obwodowej komisji wyborczej należy włożyć:
 1. zaklejoną kopertę oznakowaną jako „Koperta na kartę do głosowania”, zawierającą kartę do głosowania,
 2. podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Uwaga: Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Kopertę zwrotną należy zakleić i przekazać przedstawicielowi operatora, wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, który nie później niż w piątek tj. 23 maja 2014 r. odbierze kopertę od Państwa i potwierdzi jej odbiór poprzez wystawienie dowodu nadania.
Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego może w dniu 25 maja 2014 r. do godz. 21:00, tj. do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.
Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.Wójt Gminy Jeżów
/-/ Tomasz Piechota

Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Tomasz Piechota (23 kwietnia 2014)
Opublikował: Krzysztof Juraś (23 kwietnia 2014, 10:07:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 441

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij