publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości rolnych

Znak: RGiFS.6845.1.2018                                                   Jeżów, dnia 19.07.2018r.                

                                                    O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
                                        W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W
                                                                  o g ł a s z a
publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych mienia komunalnego położonych na terenie Gminy Jeżów stanowiących własność Gminy Jeżów,  których stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW LD1B/00033861/6 i KW LD1B/00034506/7:
 
OBRĘB  JEŻÓW

1.     Działka nr 52)4 o pow. 7,00 ha z powierzchni 10,53 ha ;
        - w tym: RIVa – 6,27 ha, RIVb – 0,33 ha, RV – 0,40 ha
        - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 37,84q pszenicy rocznie;
        - Wadium wynosi 200,00 zł
        - Minimalne postąpienie wynosi 1q pszenicy

2.    Działka nr 64)1 i 64)2 o pow. 16,7833ha ;
-  w tym: RIVa – 9,1974 ha, RIVb – 5,7343 ha, RV – 0,1473 ha,
                       PsIV – 1,2203 ha, PsV – 0,1546 ha, Lz – 0,3294 ha
- Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 82,38q pszenicy rocznie;
            - Wadium wynosi 400,00 zł
            - Minimalne postąpienie wynosi 5q pszenicy

3.    Działka nr 50 o pow. 2,77 ha;
        - w tym: RIIIb – 0,08 ha, RIVa – 0,47 ha, RIVb – 0,92 ha, RV – 1,08 ha, ŁIV – 0,22 ha
        - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 9,92q pszenicy rocznie;
 - Wadium wynosi 50,00 zł
        - Minimalne postąpienie wynosi 1q pszenicy

4.    Działka nr 729 o pow. 2,85 ha;
       - w tym: RIVb – 0,37 ha, RV – 1,72 ha, RVI – 0,76 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 4,52q pszenicy rocznie;
       - Wadium wynosi 20,00 zł
       - Minimalne postąpienie wynosi 1q pszenicy

5.    Działka nr 612)1 o pow. 2,09 ha;
       - w tym: RIVb – 1,98 ha, RV – 0,11 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu  dzierżawnego wynosi 8,70q pszenicy rocznie;
       - Wadium wynosi 50,00 zł
       - Minimalne postąpienie wynosi 1q pszenicy

6.    Działka nr 784 o pow. 1,39 ha;
       - w tym: RV – 0,66 ha, RVI – 0,73 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,12q pszenicy rocznie;
       - Wadium wynosi 10,00 zł
       - Minimalne postąpienie wynosi 1q pszenicy

7.    Działka nr 761 o pow. 2,99 ha;
       - w tym: RIVb – 0,73 ha, RV – 2,26 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 6,98q pszenicy rocznie;
       - Wadium wynosi 30,00 zł
       - Minimalne postąpienie wynosi 1q pszenicy

8.    Działka nr 750)2 o pow. 1,85 ha;
       - w tym: RIVb – 1,56 ha, RV – 0,29 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 7,20q pszenicy rocznie;
       - Wadium wynosi 30,00 zł
       - Minimalne postąpienie wynosi 1q pszenicy

9.   Działka nr 753 o pow. 0,73 ha;
      - w tym: RIVb – 0,53 ha, RV – 0,20 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,62q pszenicy rocznie;
      - Wadium wynosi 10,00 zł
      - Minimalne postąpienie wynosi 0,5q pszenicy

10. Działka nr 227 o pow. 0,57 ha;
      - w tym:  RIIIa – 0,08 ha, RIIIb – 0,08 ha, RIVa – 0,41 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 3,59q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 20,00 zł
      - Minimalne postąpienie wynosi 0,3q pszenicy

11. Działki nr 164 i 165)1 o pow. 0,66ha;
      - w tym: RIIIb – 0,20 ha, RIVa – 0,46 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 4,04q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 20,00 zł
      - Minimalne postąpienie wynosi 0,3q pszenicy

12. Działka nr 797 o pow. 3,85 ha;
      - w tym: RIVb – 1,05 ha, RV – 2,80 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 9,28q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 50,00 zł
      - Minimalne postąpienie wynosi 1q pszenicy

13. Działka nr 421)1 o pow. 0,57 ha;
      - w tym: RIVa – 0,36 ha, RIVb – 0,21 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,96q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 15,00 zł
      - Minimalne postąpienie wynosi 0,3 q pszenicy

14. Działka nr 727 o pow. 1,83 ha;
       - w tym: RIVb – 0,24 ha, RV – 1,16 ha, RVI – 0,43 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 3,00q pszenicy rocznie
       - Wadium wynosi 15,00 zł
       - Minimalne postąpienie wynosi 1q pszenicy

15. Działka nr 422)1 o pow. 0,79 ha;
      - w tym: RIVa – 0,58 ha, RIVb – 0,21 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 4,21q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 20,00 zł
      - Minimalne postąpienie wynosi 0,5 q pszenicy

16.   Działka nr 341 o pow. 0,23 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,23 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,63q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 10,00 zł
      - Minimalne postąpienie wynosi 0,2q pszenicy

17.   Działka nr 683)1 o pow. 9,67 ha;
      - w tym: RIVa – 0,75 ha, RIVb – 0,94 ha, RV – 3,45 ha, RVI – 4,53 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 14,18q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 150,00 zł
      - Minimalne postąpienie wynosi 2q pszenicy

18. Działka nr 147)2 o pow. 0,14 ha;
      - w tym: RIVa – 0,02 ha, RIVb – 0,12 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,63q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 10,00 zł
      - Minimalne postąpienie wynosi 0,2q pszenicy

19. Działka nr 380/6 o pow. 2,06 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,14 ha, RIVa – 0,61 ha, RIVB – 0,33 ha, RV – 0,29 ha, Lz – 0,17 ha,
                    N – 0,08 ha, ŁIV – 0,41 ha, W – 0,03 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 8,02q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 50,00 zł
      - Minimalne postąpienie wynosi 1q pszenicy

20. Działka nr 745 o pow. 9,14 ha;
      - w tym: RIVa – 4,06 ha, RIVb – 4,02 ha, RV – 0,91 ha, N – 0,15 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 41,98q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 250,00 zł
      - Minimalne postąpienie wynosi 3q pszenicy

         Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1
o godz.    9ºº dla działek nr  52/4, 64/1 i 64/2, 50, 729, 612/1, 784, 761, 750/2, 753;
o godz. 10.30 dla działek nr 227, 164 i 165/1, 797, 421/1, 727, 422/1;
o godz. 12ºº  dla działek nr 341, 683/1, 147/2, 380/6, 745.

         Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 14 sierpnia 2018r. na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
         Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
         Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Jeżowie.
         Granice wydzierżawianych działek nie będą wznawiane geodezyjnie.
         Nie dopuszcza się do przedmiotowego przetargu dotychczasowych dzierżawców, którzy dopuścili się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności i wg stanu na dzień 19 lipca 2018r. posiadają zaległości z tego tytułu.
    Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01 października 2018r.
do dnia 30 września 2021r. za wyjątkiem nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 745 o pow. 9,14 ha obrębu Jeżów, dla której umowa dzierżawy zawarta zostanie
na okres od dnia 01.12.2018r. do dnia 30.09.2021r.

Czynsz płatny jest w dwóch ratach za każde półrocze oddzielnie w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez cenę pszenicy obowiązującą w danym półroczu.
Rata czynszu dzierżawnego za II półrocze jest płatna w terminie do 28 lutego następnego roku wg cen pszenicy w tym półroczu i do 30 września za I półrocze wg cen pszenicy w tym półroczu. Czynsz płatny jest na konto Urzędu Gminy w Jeżowie Nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010.
Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego. Zmiana wysokości czynszu dzierżawnego dokonywana będzie w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów.

    Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi poprzez wykonanie zabiegów agrotechnicznych na nieruchomościach będących przedmiotem dzierżawy. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 30 dni od dnia rozpoczęcia terminu obowiązywania umowy dzierżawy.


Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (19 lipca 2018)
Opublikował: Halina Swaczyna (19 lipca 2018, 13:31:21)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (29 sierpnia 2018, 13:23:24)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 256

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij