statut

STATUT GMINY JEŻÓW
zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/165/2012
Rady Gminy Jeżów
z dnia 17 grudnia 2012 r.CZĘŚĆ I


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Statut określa:
1) ustrój Gminy Jeżów,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Jeżów, komisji Rady Gminy Jeżów,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Jeżów,
5) zasady i tryb rozpatrywania skarg,
6) tryb pracy Wójta Gminy Jeżów,
7) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy Jeżów oraz korzystania z nich.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Jeżów,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Jeżów,
3) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Jeżów,
4) Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jeżów,
5) Komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Jeżów,
6) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jeżów,
7) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Jeżów,
8) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Jeżów,
9) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Jeżowie.

Rozdział II
GMINA

§3. 1. Gmina Jeżów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez swe organy, udział w wyborach, referendach i konsultacjach.

§4.1. Gmina położona jest w Powiecie Brzezińskim, w Województwie Łódzkim i obejmuje obszar 64,09 km2, tj. 6409 ha.
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

§5. Gmina Jeżów posługuje się herbem, którego wzór określa załącznik nr 2 do Statutu.

§6. Gmina wykonuje zadania poprzez organy:
1) radę gminy, jako organ stanowiący i kontrolny,
2) wójta gminy, jako organ wykonawczy.
§7. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Jeżów.

§8. 1. Mając na uwadze uhonorowanie Obywateli za zasługi dla Gminy Jeżów Rada może nadać tytuł „HONOROWY OBYWATEL GMINY JEŻÓW”, będący honorowym obywatelstwem Jeżowa oraz osobie szczególnie zasłużonej dla Gminy Rada może nadać tytuł „ZASŁUŻONY DLA GMINY JEŻÓW ”,
2. Nadanie tytułu honorowego obywatelstwa, jak i tytułu osobie szczególnie zasłużonej nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony Gminy.
3. Zasady nadawania tytułów, jak i ich pozbawiania Rada określa w formie uchwały.

§9.1. W celu wykonywania swych zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Tworzenie jednostek organizacyjnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Jeżów stanowi załącznik nr 3 do Statutu.
3. Jednostki organizacyjne działają na podstawie odrębnych statutów zatwierdzonych uchwałami Rady.

CZĘŚĆ II

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
Rozdział I
Postanowienia ogólne


§10. 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.
2. Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 4 do Statutu.
3. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
4. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§11. Uchwały, o jakich mowa w § 10 ust. 3 powinny określać w szczególności:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibę władz,
4) nazwę jednostki pomocniczej.

§12. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada uchwałą w sprawie statutu sołectwa.

§13. Rada Gminy uchwałą ustanawia zasady przyznawania diet przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Rozdział II
Gospodarka finansowa
§14.1. Sołectwa nie tworzą własnych budżetów a gospodarka finansowa sołectw jest prowadzona w ramach budżetu Gminy.
2. Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać sołectwu w użyczenie wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z niej dochodami w zakresie i na zasadach określonych w statucie sołectw.
3. Sołectwu mogą być przyznane środki z funduszu sołeckiego.

§15. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi.

§16. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§17. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczy w pracach Rady z urzędu.
2. Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady.
3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

CZĘŚĆ III

ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§18. Liczbowy skład rady i jej kadencję określa ustawa o samorządzie gminnym.

§19. 1. Organami wewnętrznymi Rady są:
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący,
3) komisje stałe, wymienione w statucie,
4) doraźne komisje do określonych zadań.
2. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta, zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady, który pod względem merytorycznym w zakresie
obsługi Rady podlega Przewodniczącemu Rady.

§20. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną,
2) Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
3) Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
3. Składy osobowe Komisji określa Rada odrębnymi uchwałami.
4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§21. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim Wójt wykonuje uchwały Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§22. W okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rada określa uchwałą główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Gminy w okresie kadencji.
2. Rada obraduje na podstawie rocznego planu pracy.
3.Roczny plan pracy Rady przygotowuje Przewodniczący przy współudziale Wiceprzewodniczącego oraz przewodniczących Komisji stałych Rady i przedstawia go radzie na ostatniej sesji w roku.
4. Rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planach pracy, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.

Rozdział II
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady
§23. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego w trybie określonym ustawą o samorządzie gminnym. Tryb odwołania lub rezygnacji z funkcji Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego reguluje ustawa o samorządzie gminnym.

§24. 1. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
2. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie porządku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
3. Porządek obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt 2 powinien obejmować:
1) złożenie ślubowania nowo wybranych radnych,
2) wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,
3) sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§25. 1.
Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
3. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
4. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1 ustawowego składu Rady Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji powinien być dołączony porządek obrad wraz z projektami uchwał.

§26. 1. W ramach organizowania pracy Rady Przewodniczący w szczególności:
1) reprezentuje Radę na zewnątrz,
2) koordynuje prace komisji Rady,
3) zwołuje sesje Rady,
4) ustala porządek obrad sesji,
5) sprawuje nadzór nad biurem obsługi Rady Gminy, nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady, w tym czuwa nad przygotowaniem materiałów na obrady, zaprasza gości do udziału w sesji,
6) nadzoruje terminowe udzielanie odpowiedzi na interpelacje w okresie między sesjami,
7) kieruje sprawy wynikłe między sesjami do właściwych Komisji Rady, jeżeli nie były one uwzględnione w planach pracy komisji,
8) pełni dyżury w określonych terminach i godzinach,
9) nadzoruje prowadzoną przez biuro rady korespondencję,
10) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
11) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
12) opracowuje projekt planu pracy Rady,
13) składa w imieniu Rady oświadczenia w prasie w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady,
14) przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców oraz nadaje im bieg,
15) występuje do Wójta z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań Rady, jej komisji i radnych,
16) przyjmuje i analizuje oświadczenia majątkowe radnych,
17) wykonuje wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
18) odpowiada przed Radą w zakresie pełnienia swej funkcji.
2. W ramach prowadzenia obrad Przewodniczący w szczególności:
1) otwiera sesję,
2) przewodniczy obradom,
3)sprawdza istnienie kworum na początku sesji oraz w trakcie jej trwania a także na wniosek radnych w przypadkach budzących wątpliwości,
4) czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku obrad,
5) udziela i odbiera głos,
6) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
7) podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady Gminy,
8) zamyka sesję.

§27. W przypadku rezygnacji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§28. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady, funkcję Przewodniczącego pełni radny najstarszy wiekiem.

§29.1. Przewodniczący podpisuje wszystkie pisma kierowane przez organy wewnętrzne Rady do Wójta, bądź do innych adresatów, za wyjątkiem korespondencji prowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
2. Wszystkie dokumenty w obiegu wewnętrznym Rady i między organami gminy kierowane są na ręce Przewodniczącego Rady, który nadaje im bieg zgodnie ze statutem i według kompetencji.

Rozdział III
Sesje Rady

1. Postanowienia ogólne
§30. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2.Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 2 ma zastosowanie przewidziany w statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§31. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym.
5. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne bez względu na plan pracy, zwoływane przez Przewodniczącego Rady, na wniosek Wójta lub grupy radnych stanowiącej co najmniej 1 ustawowego składu Rady, na dzień przypadający w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.
6. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej powinien spełniać wymogi określone w Rozdziale III, §32, ust. 4. Przepisu §32, ust. 4 nie stosuje się ,w zakresie terminu, w przypadku sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

2. Przygotowanie sesji.
§ 32. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie terminu, czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia –Wiceprzewodniczący.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 7 dni przed sesją.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie , miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie WWW Gminy Jeżów.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od daty nadania powiadomień.

§33. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą, z głosem doradczym, Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

3. Przebieg sesji.
§34. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady.

§35. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§36. 1. Sesje Rady są jawne.
2. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
3. Wniosek w sprawie utajnienia obrad może zgłosić: Przewodniczący Rady, czterech radnych, komisja Rady, Wójt lub klub radnych.
4. O wyłączeniu jawności obrad decyduje Rada zwykłą większością głosów. Według uznania Rady w tej części obrad mogą uczestniczyć osoby imiennie zaproszone.

§37. 1. Porządek obrad sesji Rady powinien zostać wyczerpany na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek radnego, Wójta lub Komisji , Rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia , potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody , uniemożliwiające Radzie podejmowanie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad, o którym mowa w ust. 3, a także imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez uspra­wiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle obrad Rady.

§38. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
2.Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 31 ust. 4.

§39. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§40. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.
3. Prowadzenie sesji Przewodniczący może zlecić Wiceprzewodniczącemu.
4. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie kworum czy wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§41. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram (podać kolejny numer) .... sesję Rady Gminy Jeżów”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§42. 1. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
2. Zmianę porządku obrad może zgłosić radny lub Wójt.
3. Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad winien być poddany głosowaniu.
4. Z ważnych powodów Rada może uchwalić w trakcie obrad zmianę ustalonego porządku obrad.

§43. Porządek obrad sesji powinien obejmować w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
3) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.

§44.1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 43 pkt 3 składa Wójt lub wyznaczony przez niego zastępca.
2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§45.1. Radny ma prawo występować z interpelacjami lub zapytaniami we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady.
2.Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.
3. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
4. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
5. Interpelacje składa się na sesji w formie ustnej lub pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady.
6. W okresie międzysesyjnym interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
7. Odpowiedź na interpelacje złożone na piśmie jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni –na ręce Przewodniczącego Rady i Radnego składającego interpelację.
8. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta.
9. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, Radny składający interpelację może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
10. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§46. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 45 ust. 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

§47. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§48.1.Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§49. Przewodniczący Rady udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

§50. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
1/ sprawdzenia obecności radnych na sesji,
2/ zmiany porządku obrad,
3/ ograniczenia czasu wystąpienia mówców,
4/ zakończenia wystąpień,
5/ zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6/ zarządzenia przerwy,
7/ odesłania projektu uchwały do Komisji,
8/ przeliczenia głosów,
9/ przestrzegania regulaminu obrad.

§51. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§52. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków , a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
4.Radny obecny na sesji może w przypadku zamknięcia listy mówców, zamknięcia dyskusji lub odebrania mu głosu złożyć treść swojego wystąpienia na piśmie do protokołu sesji, a Przewodniczący informuje o tym Radę.

§53. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję , wypowiadając formułę „Zamykam ... sesję Rady Gminy Jeżów”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§54. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§55. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§56. 1. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
2. Przebieg sesji można nagrywać. Nagranie trzeba przechowywać do czasu przyjęcia protokołu z obrad sesji.

§57. 1. Protokół z sesji musi odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych
wystąpień,
7) przebieg głosowania i jego wyniki,
8) wskazanie części sesji, której jaw0ność została wyłączona dla publiczności,
9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§58. Protokół z poprzedniej sesji Rady jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia głosowania nad jego przyjęciem. O ostatecznym brzmieniu protokołu decyduje Rada.

§59. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.
3. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

§60. 1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
2. Pracownik , o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

4. Uchwały
§61. 1. Uchwały, o jakich mowa w § 30 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 30 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§62. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3.Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
5. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje z wyjątkiem uchwał w sprawie zajęcia stanowiska o charakterze proceduralnym i organizacyjnym. W uzasadnionych przypadkach rada może podjąć uchwałę bez opinii komisji.

§63. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§64. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.

§65. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§66. 1. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami sesji Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji bądź do wiadomości zależnie od ich treści.

5.Procedura głosowania
§67. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§68. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§69. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być wydanych więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§70. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory. Przepis ten nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
4. Rada może postanowić o przeprowadzeniu głosowania jawnego w formie imiennej. Głosowanie przeprowadza się w ten sposób, że Przewodniczący obrad lub wyznaczony przez niego Radny odczytuje nazwiska Radnych z listy i kolejno wyczytywani Radni głosują ustnie, po czym Przewodniczący obrad ogłasza wyniki głosowania z informacją jak głosowali poszczególni Radni.

§71. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 70 ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§72. 1.
Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§73. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

6. Komisje Rady
§74. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§75. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§76. 1.
Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia, które zwołuje i którym przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy lub w razie nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady, najstarszy wiekiem Radny.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

§77. Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji, wybrany przez członków danej komisji.

§78. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2.Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
3.Posiedzenia komisji są jawne, osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w nich bez prawa głosu.
4.Osoby wymienione w ust. 3 mogą zabrać głos za zgodą Przewodniczącego Komisji.
5.Radni spoza komisji mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§79. 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę.

§80. 1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
2. Opinie i wnioski przyjęte przez Komisje przekazuje się Przewodniczącemu Rady, który następnie przekazuje Wójtowi.
3. Wójt zobowiązany jest w terminie 14 dni odnieść się na piśmie do otrzymanych opinii i wniosków.

7. Radni
§81. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne lub ustne wyjaśnienia Przewodniczącemu Rady lub przewodniczącemu komisji.

§82. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

§83. 1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że nie okaże się to możliwe.

§84. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§85. 1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

8. Wspólne Sesje z Radami innych Jednostek Samorządu Terytorialnego
§86. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego,
w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§87. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Rozdział IV
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§88.1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech radnych: Przewodniczącego Komisji, Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz członka Komisji.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera i odwołuje Rada w głosowaniu jawnym.
3. Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej.
4. Członkowie komisji ze swego grona wybierają Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§89. 1. Praca Komisji Rewizyjnej przyjmuje formę posiedzeń i kontroli.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

§90. 1.
Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach,
w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członka Komisji decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

2. Zasady kontroli
§91. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1/ legalności,
2/ gospodarności,
3/ rzetelności,
4/ celowości,
5/ zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§92. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§93. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
a) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
b) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
c) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§94. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§95. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 45 dni roboczych, a kontrole problemowa
i sprawdzająca – dłużej niż 10 dni roboczych.

§96. 1.
Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§97. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 87 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli

§98.1. Kontroli kompleksowych dokonuje w imieniu Komisji Rewizyjnej zespół kontrolny składający się co najmniej z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3.Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
4.Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5.1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki o zakresie i terminie kontroli.
2. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4.
6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5.
Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje się straty równoważne lub większe od kwoty 5 000 zł.
7.W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się – w najkrótszym możliwym terminie – do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.
8.W przypadku niezwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

§99. 1.
W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§100. 1.
Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych
i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3

§101.1. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać obowiązujących w kontrolowanej jednostce przepisów w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dotyczących ochrony informacji niejawnych.

4. Protokoły kontroli
§102. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 14 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§103. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§104. 1.
Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§105. Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wójt i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§106. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§107. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do końca lutego każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§108.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:
2) nie mniej niż 5 radnych,
3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§109. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§110. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
 
§111.1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§112.1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§113. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

Rozdział V
Zasady działania Klubów Radnych
§114. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§115.1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej trzech radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§116.1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2.Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§117.1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2.Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
3.Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej trzech.

§118.
Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§119.1.
Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§120.1.
Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§121.
Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Rozdział VI
Zasady i tryb rozpatrywania skarg
§122.1. Rada jest właściwym organem do rozpatrzenia skarg, o których mowa w art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
2. Po wpłynięciu skargi, o której mowa w ust. 1 Przewodniczący Rady przesyła ją niezwłocznie do Komisji Rewizyjnej Rady w celu przeanalizowania i przedstawienia wniosków oraz do Wójta celem złożenia stosownych wyjaśnień.
3. Wójt lub wskazana przez niego komórka organizacyjna Urzędu Gminy lub jednostka organizacyjna Gminy przedkłada wyjaśnienia Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja Rewizyjna niezwłocznie po otrzymaniu wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, dokonuje analizy skargi, a gdy istnieje taka konieczność dokonuje kontroli, i przedstawia sprawozdanie Radzie wraz z projektem uchwały.
5. Jeżeli komisja uzna, że skarga nie może być rozpatrzona w terminie miesiąca od jej złożenia, przedkłada Radzie stosowne informacje wraz z wnioskiem o wyznaczenie dłuższego terminu. O wyznaczeniu dłuższego terminu Przewodniczący Rady informuje skarżącego.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio przepisy Działu VIII ustawy, o której mowa w ust.1.
8. Uchwałę wraz z uzasadnieniem Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie skarżącemu.

Rozdział VII
Tryb pracy Wójta

§123. Wójt wykonuje:
a) uchwały Rady,
b) jemu przypisane zadania i kompetencje,
c) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
d) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§124.
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§125.
Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.

§126.
Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 123 - §125 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.

Rozdział VIII
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wydanych przez Radę, Komisje i Wójta

§127.1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem § 127.2, prawo dostępu do informacji publicznej.
2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
3. Nie można, z zastrzeżeniem ustępu 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji.
4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust.3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscach oraz kolejności rozpatrywania spraw.

§128. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§129.1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia pracownik ds. obsługi Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w Urzędzie Gminy w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

§130. Realizacja uprawnień określonych w § 127, 128 i 129 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§131. Uprawnienia określone w § 128 i w § 129 nie znajdują zastosowania:
a) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw - jawności.
b) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
c) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.Plik do pobrania
:


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (27 lutego 2003)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (15 listopada 2004, 12:25:03)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (21 stycznia 2014, 13:02:16)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10371

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij