Uchwała nr XI/75/03RADY GMINY JEŻÓWz dnia 5 grudnia 2003w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 10 i 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 zmiany z 2002r. Dz.U. Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Dz.U. Nr 110, poz. 1039 oraz Dz.U. Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Jeżów uchwala co następuje:

Uchwała nr XI/75/03
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 5 grudnia 2003


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 10 i 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 zmiany z 2002r. Dz.U. Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Dz.U. Nr 110, poz. 1039 oraz Dz.U. Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Jeżów uchwala co następuje:


  § 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1)Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3)Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4)Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5)Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i powyżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z tym, że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6)Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7)Od autobusów z tym, że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 2. Zwalnia się od podatku środki transportowe wykorzystywane na realizację zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4. Traci moc Uchwała Nr III/23/02 Rady Gminy Jeżów z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2003r.

  § 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

                                                                                                                       PRZEWODNICZĄCY

 Rady Gminy Jeżów

 

 Krzysztof  Orłowski  

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/75/03

Rady Gminy Jeżów

z dnia 5 grudnia 2003r.

 

Wiek pojazdu idopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

spełnia normy czystości spalinEURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

od 3,5 do 5,5 włącznie

                                     400,00

   500,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

                                     800,00

   900,00

powyżej 9

                                  1.000,00

1.100,00

powyżej 10 lat

od 3,5 do 5,5 włącznie

                                     500,00

   600,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

                                     900,00

1.000,00

powyżej 9

                                  1.100,00

1.200,00

 

PRZEWODNICZĄCY

 Rady Gminy Jeżów

 

  Krzysztof Orłowski  

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI/75/03

Rady Gminy Jeżów

z dnia 5 grudnia 2003r. 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach)

 

 

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

 mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.100,00

1.200,00

13

14

1.200,00

1.300,00

14

15

1.300,00

1.400,00

15

 

1.400,00

1.500,00

Trzy osie

12

17

1.400,00

1.500,00

17

19

1.500,00

1.600,00

19

21

1.600,00

1.700,00

21

23

1.700,00

1.800,00

23

25

1.800,00

1.900,00

25

 

1.900,00

2.000,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.800,00

1.900,00

25

27

1.900,00

2.000,00

27

29

2.000,00

2.100,00

29

31

2.100,00

2.200,00

31

 

2.200,00

2.452,80

  

PRZEWODNICZĄCY

 Rady Gminy Jeżów

 

  Krzysztof Orłowski  

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XI/75/03

Rady Gminy Jeżów

z dnia 5 grudnia 2003r.

 

Wiek pojazdu, nacisk na siodło i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

 pozostałe

do 10 lat włącznie i każdym nacisku na siodło

od 3,6 i poniżej 12

1.200,00

1.300,00

powyżej 10 lat i każdym nacisku na siodło

od 3,5 i poniżej 12

1.300,00

1.400,00

 

 

PRZEWODNICZĄCY

 Rady Gminy Jeżów

 

  Krzysztof Orłowski  

 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XI/75/03

Rady Gminy Jeżów

z dnia 5 grudnia 2003r.

 

 

Liczba osi i    dopuszczalna            masa całkowita zespołu       pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

 

 

 

Stawka podatku ( w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

18

1.300,00

1.400,00

18

25

1.400,00

1.500,00

25

31

1.500,00

1.600,00

31

 

1.600,00

1.937,76

TRZY OSIE

12

40

1.700,00

1.770,00

40

 

2.200,00

2.548,65

 

 PRZEWODNICZĄCY

 Rady Gminy Jeżów

 

  Krzysztof Orłowski 

 

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XI/75/03

Rady Gminy Jeżów

z dnia 5 grudnia 2003r.

 

 

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Pojazd silnikowy spełnia normy czystości EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

od 7 i poniżej 12

600,00

700,00

powyżej 10 lat

od 7 i poniżej 12

800,00

900,00

 

 

PRZEWODNICZĄCY

 Rady Gminy Jeżów

 

  Krzysztof Orłowski  

 

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XI/75/03

Rady Gminy Jeżów

z dnia 5 grudnia 2003r.

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy( w tonach)

 

 

Stawka podatku ( w złotych)

 

 nie mniej niż

 mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 inne systemy zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚ

12

18

   900,00

1.000,00

18

25

1.000,00

1.100,00

25

 

1.100,00

1.200,00

DWIE OSIE

12

28

1.100,00

1.200,00

28

33

1.200,00

1.300,00

33

38

1.300,00

1.400,00

38

 

1.700,00

1.770,00

TRZY OSIE

12

38

1.300,00

1.400,00

38

 

1.700,00

1.770,00

 

PRZEWODNICZĄCY

 Rady Gminy Jeżów

 

  Krzysztof Orłowski  

 

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XI/75/03

Rady Gminy Jeżów

z dnia 5 grudnia 2003r. 

 

 

Wiek pojazdu, dopuszczalna masa całkowita, ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku ( w złotych)

Spełnia normy czystości spalin  EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie i dla każdej masy całkowitej

mniejszej niż 30 miejsc

1.200,00

1.300,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.500,00

1.600,00

powyżej 10 lat i dla każdej masy całkowitej

mniejszej niż 30 miejsc

1.300,00

1.400,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.600,00

1.700,00

  

PRZEWODNICZĄCY

 Rady Gminy Jeżów

 

  Krzysztof Orłowski  

 

 

 Niniejsza Uchwała utraciła moc - na podstawie Uchwały Nr XXI/126/04 Rady Gminy Jeżów z dnia 1 grudnia 2004r.

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (17 listopada 2004, 10:07:35)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (21 stycznia 2005, 12:19:57)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2025