Uchwała nr XI/74/03RADY GMINY JEŻÓWz dnia 5 grudnia 2003w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 5 ust.1 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 zmiany z 2002r. Dz.U. Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Dz.U. Nr 110, poz. 1039) Rada Gminy Jeżów uchwala co następuje:

Uchwała nr XI/74/03
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 5 grudnia 2003


w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 5 ust.1 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 zmiany z 2002r. Dz.U. Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Dz.U. Nr 110, poz. 1039) Rada Gminy Jeżów uchwala co następuje:


    § 1.1.Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1)   od gruntów:

  a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60zł od 1m2  powierzchni,

  b)od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,20zł od 1 ha powierzchni

   c)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,08zł od 1 m2 powierzchni

2)   od budynków lub ich części:

  a)   mieszkalnych – 0,40zł od 1 m2  po wierzchni użytkowej

  b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

  c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

  d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

  e)   letniskowych (domki rekreacyjne) - 4,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

  f)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ( szopki, garaże wolnostojące, komórki) – 4,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3)    od budowli – 2% ich wartości

    § 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)       piwnice w budynkach mieszkalnych z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

2)       budynki i grunty lub ich części oraz budowle wykorzystywane do realizacji zadań gminy:

-          przeciwpożarowych

-          kulturalnych

-          oświatowych

-          związanych z gospodarką wodno - ściekową

-          sportowych

-          służb porządku publicznego

z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.

    § 3.      1)   Osoby fizyczne informację w sprawie podatku od nieruchomości składają w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego lub powstania zmian do Urzędu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1

       2)   Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych składają deklarację na podatek w terminie do 15 stycznia zgodnie z załącznikiem Nr 2

    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    § 5. Traci moc Uchwała Nr III/20/02 Rady Gminy Jeżów z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości.

    § 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

 

załącznik nr 1 - infor. w sprawie podatku od nieruchomości (60kB) word

załącznik nr 2 - deklaracja na podatek od nieruchomośći (70kB) word  

 

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (17 listopada 2004, 09:21:52)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (17 listopada 2004, 09:30:41)
Zmieniono: dodano pliki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1705