Uchwała nr IX/65/03RADY GMINY JEŻÓWz dnia 16 października 2003w sprawie opłaty targowej.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.: Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz.717) oraz art. 15 ust. 1 w związku z art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1994r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.84) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr IX/65/03
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 16 października 2003


w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.: Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz.717) oraz art. 15 ust. 1 w związku z art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1994r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.84) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


   §1. Uchyla się Uchwałę Nr VIII/57/03 Rady Gminy Jeżów z dnia 16 września 2003r. w sprawie opłaty targowej.  
  §2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:
1) Za sprzedaż ;
   a) z wozu lub samochodu osobowego – 3,00 zł,
   b) z ciągnika z przyczepą, samochodu osobowego z przyczepą – 5,00 zł,
   c) z samochodu ciężarowego do 3,5 t – 9,00 zł,
   d) z samochodu ciężarowego od 3,5 t do 5 t – 13,00 zł,
   e) z samochodu ciężarowego powyżej 5 t – 15,00 zł,
   f) koni i bydła od 1 szt. – 2,00 zł,
   g) cieląt, prosiąt i warchlaków oraz owiec i kóz od 1 szt. – 1,00 zł.
2) Za sprzedaż z każdego m² powierzchni (nie dotyczy powierzchni zajmowanej
przez pojazd, zwierzęta) – 1,00 zł.
3) Za sprzedaż w punktach gastronomicznych – 15,00 zł.
4) Za sprzedaż z każdego m² powierzchni pod zadaszeniem – 8,00 zł.

   §3. 1. Pobór opłaty targowej jest dokonywany przez inkasentów:
1) Mariana Olewińskiego, s. Stefana
2) Andrzeja Radka, s. Bolesława
3) Romana Zielińskiego s. Józefa
       2. Wynagrodzenie inkasentów wynosi 20% zebranej opłaty liczonej w okresach
miesięcznych, wypłacanej do 10 – tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
   §4. Traci moc Uchwała Nr IV/33/98 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie opłaty targowej.

   §5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów.

  §6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
  

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Jeżów

 /-/ Krzysztof Orłowski 
 
                                                         
                                                                                                                            
                                                                                                                             
Do Uchwały Nr IX/65/03  Rady Gminy Jeżów wprowadzono zmiany w: 
  • UCHWALE Nr V/54/07 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 27 marca 2007r.
  • UCHWALE Nr XLII/233/10 Rady Gminy Jeżów z dnia 28 stycznia 2010r.
  • Uchwale Nr VIII/69/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/65/03 Rady Gminy Jeżów z dnia 16 września 2003r. w sprawie opłaty targowej oraz uchylenia Uchwały Nr XLII/233/10  Rady Gminy Jeżów z dnia 28 stycznia 2010 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/65/03 Rady Gminy Jeżów z dnia 16 października 2003 r. w sprawie opłaty targowe;
  • UCHWALE Nr XII/85/2011w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/65/03 Rady Gminy Jeżów z dnia 16 września 2003r. w sprawie opłaty targowej oraz uchylenia Uchwały Nr XLII/233/10  Rady Gminy Jeżów z dnia 28 stycznia 2010 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/65/03 Rady Gminy Jeżów z dnia 16 października 2003 r. w sprawie opłaty targowej

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (2 listopada 2004, 14:30:20)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (11 października 2011, 13:53:47)
Zmieniono: dodano link do uchwały zmieniającej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2404