Uchwała nr IX/64/03RADY GMINY JEŻÓWz dnia 16 października 2003w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003r. oraz zmiany załącznika nakładów inwestycyjnych na rok 2003 i 2004 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i art.61ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002r., Dz.U. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806), art. 109, 110, 112 i ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) Rada Gminy Jeżów uchwala co następuje:

Uchwała nr IX/64/03
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 16 października 2003


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003r. oraz zmiany załącznika nakładów inwestycyjnych na rok 2003 i 2004

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i art.61ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002r., Dz.U. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806), art. 109, 110, 112 i ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) Rada Gminy Jeżów uchwala co następuje:


    § 1. Zwiększa się dochody i wydatki o część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Jeżów  na 2003r. o kwotę 1.200,00 zł. ( zał. Nr 1).

     § 2. Wnosi się zmianę do Uchwały Nr VIII/56/03 Rady Gminy Jeżów z dnia 16 września    2003r. w sprawie zwiększenia nakładów inwestycyjnych na lata 2003 i 2004 (zał. Nr 2). 

    § 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na rok 2003 (zał. Nr 3).

     § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów.

     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY JEŻÓW

 

Krzysztof Orłowski 

 

 Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/64/03

Rady Gminy Jeżów

z dnia 16 października 2003r.

  

DZIAŁ

ROZDZ.

§

TREŚĆ

ZWIĘKSZENIA

 

 

 

DOCHODY

1.200

758

 

 

Różne rozliczenia

1.200

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1.200

 

292

Subwencja ogólna z budżetu państwa

1.200

 

 

 

WYDATKI

1.200

801

 

 

Oświata i wychowanie

1.200

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.200

 

 

Pozostałe wydatki bieżące

1.200

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY JEŻÓW

 

Krzysztof Orłowski 

  Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/64/03

Rady Gminy Jeżów

z dnia 16 października 2003r.

 

Lp.

Nazwa programu

Okres

realizacji

Łączny nakład

inwestycyjny

Rok 2003

Rok 2004

Uwagi

 

1

Termomodernizacja budynku Urzędu

Gminy w Jeżowie 750.75023

2003-2004

25 000

 50000

20 000

 

 

2

Przebudowa drogi gminnej

w Jasieninie Małym 600.60016

2003-2004

212 494

  5 000

207494

środki wnioskowane z PO SDAPARD 145 994 zł.

pozostałe środki własne

 

3

Przebudowa drogi gminnej

w Rewicy B  600.60016

2003-2004

345 659

  5 000

340659

środki wnioskowane z PO SDAPARD 255 493,76 zł pozostałe środki własne

 

4

Modernizacja sieci wodociągowej

na terenie gminy w roku bieżącym
a. Uzdatnianie wody hydrofornia

 w Rewicy
b. budowa sieci wodociągowej

wraz z przyłączami Jeżów – Mikulin
010.01010

 

 

 

 

 

 

2003

240 000

240000

----

środki własne

 

2003-2004

324 116

 10 000

314 116

środki wnioskowane z PO SDAPARD 220 174,11 zł pozostałe środki własne

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY JEŻÓW

 

Krzysztof Orłowski 

 

 Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IX/63/03

Rady Gminy Jeżów

z dnia 16 października 2003r.

 

 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

 

 

 

WYDATKI

10150

10150

758

 

 

Różne rozliczenia

10000

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

10000

 

 

 

 

Rezerwy

10000

 

750

 

 

Administracja publiczna

150

 

 

75023

 

Urzędy gmin

150

 

 

 

 

Pozostałe wydatki bieżące

150

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

10000

 

75412

 

Ochrona przeciwpożarowa

 

10000

 

 

 

Pozostałe wydatki bieżące

 

10000

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

150

 

92120

 

Ochrona i konserwacja zabytków

 

150

 

 

 

Pozostałe wydatki bieżące

 

150

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY JEŻÓW

 

Krzysztof Orłowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (4 lutego 2005, 09:58:59)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (4 lutego 2005, 10:28:35)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1481