Uchwała nr XI/77/03RADY GMINY JEŻÓWz dnia 5 grudnia 2003w sprawie przeniesienia wydatków w budżecie Gminy w 2003r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 ), art. 109, 110, 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr. 15 poz. 148) Rada Gminy Jeżów uchwala co następuje:

Uchwała nr XI/77/03
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 5 grudnia 2003


w sprawie przeniesienia wydatków w budżecie Gminy w 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 ), art. 109, 110, 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr. 15 poz. 148) Rada Gminy Jeżów uchwala co następuje:


  §1.Wprowadza się zmianę wydatków (załącznik nr 1 i 2 )

  §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

PRZEWODNICZĄCY

 Rady Gminy Jeżów

 

  Krzysztof Orłowski  

Załącznik do uchwały nr XI/77/03 w sprawie przeniesienia wydatków w budżecie Gminy w 2003r.

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (24 listopada 2004, 11:18:52)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (21 stycznia 2005, 12:25:01)
Zmieniono: dodano podpis

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1444