Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
  · Konkursy
 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 TRANSMISJE OBRAD SESJI RADY GMINY
  · Archiwum transmisji
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Gminy Jeżów
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Zapytania i interpelacje radnych
  · · Sprawozdania
  · Komisje Rady Gminy
  · Wójt Gminy Jeżów
  · Urząd Gminy Jeżów
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Sekretarz
  · · · Zadania i kompetencje
  · · Skarbnik
  · · · Zadania i kompetencje
  · Struktura organizacyjna
  · Jednostki organizacyjne
  · · GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W JEŻOWIE
  · · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie
  · Sołectwa
  · Plany i programy
  · · Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżów
  · · Programy Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jeżów
  · · Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów
  · · Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  · · Program współpracy z organizacjami pozarzadowymi...
  · · ARCHIWUM PLANÓW I PROGRAMÓW
 NASZA GMINA
  · Status Gminy
  · Nazwy miejscowości i ulic
  · Ochrona środowiska
  · · DECYZJE, ZAWIADOMIENIA, OBWIESZCZENIA o wszczęciu postepowania
  · Raport o stanie gminy
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Kierownictwo
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · Rada Gminy Jeżów
 Nabór pracowników samorządowych
 REGULAMIN NABORU
 ZAMÓWIENIA
  · Zamówienia publiczne do 30 tys. euro
 PRZETARGI
  · Zamówienia publiczne
  · Nieruchomości
 PRAWO
  · Akty normatywne
  · Statut Gminy Jeżów
  · Uchwały Rady
  · Wyniki głosowań Rady Gminy Jeżów
  · Zarządzenia Wójta Gminy
  · Protokoły
  · · Protokoły z Sesji Rady Gminy Jeżów (2014-2018)
  · · PROTOKÓŁY Z SESJI RADY GMINY JEŻÓW kadencja 2010-2014
  · · Protokoły z Sesji Rady Gminy Jeżów (2006-2010)
  · · Protokoły z Sesji Rady Gminy Jeżów (2002-2006)
  · · · 2002r.
  · · · 2003r.
  · · · 2004r.
  · · · 2005r.
  · · · 2006r.
  · · Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Jeżów (2018-2023)
  · · Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Jeżów (2014-2018)
  · · Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Jeżów (2010-2014)
  · · Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Jeżów (2006-2010)
  · · Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Jeżów (2002-2006)
  · Taryfy
 DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Załatwianie spraw
  · · Urząd Stanu Cywilnego
  · · Referat Finansowy
  · · Referat Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Strukturalnych
  · · Stanowisko ds. oświaty
  · Elektroniczna skrzynka podawcza
  · Dostęp do Informacji Publicznej
  · Zgromadzenia
  · Rejestry i ewidencje
  · Rejestr rozpatrywanych petycji
  · Rejestr instytucji kultury
 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Przyznanie prawa pomocy przed Sądami Administracyjnymi
 FINANSE GMINY
  · Informacje podstawowe
  · Majątek gminy
  · Obligacje
  · Budżet na rok 2020
  · Budżet na rok 2019
  · Budżet na rok 2018
  · Archiwum finansów gminy
  · · Budżet na rok 2014
  · · Budżet na rok 2015
  · · Budżet na rok 2016
  · · Budżet na rok 2017
  · Sprawozdania
 WYBORY i REFERENDA
  · Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  · Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.,
  · Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jeżów zarządzone na dzień 9 lutego 2020 r.
  · Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jeżów zarządzone na dzień 27 października 2019 r.
  · Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 13 października 2019 r.
  · Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023
  · Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.
  · Wybory samorządowe 2018
  · Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jeżów zarządzone na dzień 8 stycznia 2017 r.