Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Jeżów18.06.2020

Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Jeżów

18.06.2020

Porządek XVII Sesji Rady Gminy Jeżów
- VIII kadencji samorządu gminnego
 w dniu  24 czerwca 2020 r. (środa) godz. 11:00
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.
         
P O R Z Ą D E K   O B R A D :

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Jeżów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Debata nad raportem Wójta o stanie Gminy Jeżów za 2019 rok.
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. - zobacz>> (647kB) pdf
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok:
  1) zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego;
  2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
  3) dyskusja;
  4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy jeżów za 2019 rok; - zobacz>> (632kB) pdf
 8. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeżów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
  1) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
  2) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku absolutoryjnym;
  3) dyskusja;
  4)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeżów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. - zobacz>> (1080kB) pdf
 9. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2020 – 2023;
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;
  3) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty; - zobacz>> (1639kB) pdf
  4) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, - zobacz>> (7682kB) pdf
  5) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - zobacz>> (3098kB) pdf
  6)  w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Jeżów na rok szkolny 2020/2021; - zobacz>> (751kB) pdf
  7)  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 dla Gminy Jeżów; - zobacz>> (1181kB) pdf , zobacz załącznik>> (8681kB) pdf
  8) w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Jeżowa z dnia 11.05.2020 r.; - zobacz>> (756kB) pdf
  9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Lubiska Kolonia, Wola Łokotowa oraz Jankowice na przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Rawa Mazowiecka – Odlewnia. - zobacz>> (5465kB) pdf
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie Sesji.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (18 czerwca 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (18 czerwca 2020, 12:45:06)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (23 czerwca 2020, 14:47:19)
Zmieniono: dodano załącznik do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 161