DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY04.05.2020

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY

04.05.2020

W tym roku po raz drugi  Wójt Gminy Jeżów ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Jeżów  rocznego raportu o stanie jednostki samorządowej.

Na najbliższej sesji Rady Gminy Jeżów, która odbędzie się 7 maja 2020 roku, Wójt Gminy Jeżów  przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została zwołana sesja podczas której będzie przedstawiony raport o stanie gminy (tj. do dnia 6 maja 2020 r.).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Jeżów, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Dokładny termin sesji, na której rozpatrywany będzie raport o stanie gminy zostanie ogłoszony najpóźniej 5 dnia przed terminem obrad.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Jeżów.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenia mieszkańców gminy Jeżów do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do dnia 6 maja 2020 r. w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzędzie Gminy w Jeżowie.

Pliki do pobrania:
  1. Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Jeżów dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Jeżów raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem (21kB) plik
  2. Lista do debaty (13kB) plik

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (4 maja 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (4 maja 2020, 11:36:09)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (4 maja 2020, 13:17:40)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 139