Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Jeżów19.02.2020

Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Jeżów

19.02.2020

Porządek XIV Sesji Rady Gminy Jeżów
w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 12:30
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.

P O R Z Ą D E K   O B R A D :

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Wręczenie zaświadczenia i ślubowanie nowo wybranemu radnemu Gminy Jeżów.
 4. Przyjęcie protokołu z XI i XIII Sesji Rady Gminy Jeżów.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Informacja w zakresie realizacji przyłączeń do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego na terenie Gminy Jeżów.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu Pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Jeżów za rok 2019.
 10. Sprawozdania z działalności:
  1) Komisji Rewizyjnej;
  2) Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji;
  3) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych;
  4) Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
  5) Rady Gminy Jeżów za okres od początku VIII kadencji samorządu gminnego do 31 grudnia 2019 r.
 11. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2020 – 2023; 
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;
  3) w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeżów; - zobacz>> (7093kB) pdf
  4) w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Jeżów na rok 2020; - zobacz>> (4461kB) pdf
  5) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżów; - zobacz>> (6220kB) pdf
  6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w Jeżowie przy ul. Piotrkowskiej 19 na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą; - zobacz>> (873kB) pdf
  7) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jeżów, ustalenia jej składu osobowego oraz zadań; - zobacz>> (564kB) pdf
  8) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jeżów, ustalenia jej składu osobowego oraz zadań; - zobacz>> (618kB) pdf
  9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok; - zobacz>> (1600kB) pdf
  10) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na 2020 rok; - zobacz>> (2140kB) pdf
  11) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok; - zobacz>> (1597kB) pdf
  12)  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Jeżów na 2020 rok; - zobacz>> (525kB) pdf
  13)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; - zobacz>> (697kB) pdf
  14) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jeżów. - zobacz>> (676kB) pdf
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie Sesji.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (19 lutego 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (19 lutego 2020, 09:27:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134