Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Jeżów23.05.2019

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Jeżów

23.05.2019

Porządek VI Sesji Rady Gminy Jeżów
w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) godz. 11:00
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.
     
PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Jeżów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Przedstawienie raportu Wójta o stanie Gminy Jeżów.
 7. Informacja o realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy.
  Przedsięwzięcia niskoemisyjne w Gminie Jeżów – prezentacja możliwości realizacji przez gminę i jej mieszkańców przedsięwzięć niskoemisyjnych.
 8. Analiza realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 9. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Jeżów.
 10. Informacja na temat działalności Stowarzyszenia na rzecz rozwoju społeczności lokalnej „MROGA”.
 11. Stan zaopatrzenia w wodę, jakość wody, stan hydroforni na terenie Gminy Jeżów.
 12. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2018r. oraz omówienie programu działania na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 2019 r.; - zobacz>> (501kB) pdf
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2019 – 2022;
  3) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;
  4) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeżów; - zobacz>> (7405kB) pdf
  5) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w spawie powierzenia miastu Brzeziny realizacji zadania publicznego Gminy Jeżów w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego – Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach, dla mieszkańców Gminy Jeżów. - zobacz>> (2207kB) pdf
  6) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jeżów na lata 2019-2023; - zobacz>> (450kB) pdf
  7) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze; - zobacz>> (875kB) pdf
  8) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych  od dnia 1 września 2019 r.; - zobacz>> (3212kB) pdf
  9) przyjęcia regulaminu korzystania z boisk zlokalizowanych na terenie Gminy Jeżów; - zobacz>> (1666kB) pdf
  10) wyznaczenia delegata na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów  i Gmin Dorzecza Bzury. - zobacz>> (770kB) pdf
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie Sesji.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (23 maja 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (23 maja 2019, 14:42:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159